Informació general

EÒLIA CSAD imparteix, des de l’any acadèmic 2012-2013, Ensenyaments Artístics Superiors en Art Dramàtic, en les especialitats d’Interpretació (mencions de Musical i de Cinema i TV) i de Direcció Escènica i Dramatúrgia, amb titulació oficial reconeguda com a grau universitari, amb l’autorització del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i d’acord amb allò que estableix el Reial Decret 630/2010 del 14 de maig que regula el contingut bàsic d’aquests ensenyaments establerts per la Llei Orgànica, 2/2006, del 3 de maig.

Aquests ensenyaments teatrals tenen com objectiu principal generar la formació qualificada de professionals en els àmbits de la interpretació, la direcció escènica i la dramatúrgia i en totes aquelles àrees de coneixement i d’investigació que li són pròpies. En aquest sentit, el nostre centre aposta per una dinàmica de formació eminentment pràctica basada en la sinèrgia entre especialitats on es potencien els treballs conjunts entre estudiants a fi i efecte de desenvolupar-ne plenament la seva creativitat i personalitat des del primer dia i al llarg dels 4 anys que duren els estudis.

Des de l’any 2016 Eòlia treballa junt amb l’AQU (Agència per a la Qualitat Universitària), dins el programa AUDIT-EAS, per a la implementació del sistema de qualitat dels ensenyaments artístics superiors al nostre centre.

Els punts forts del nostre projecte pedagògic són:

 • Professorat en actiu.
 • Especialització en Teatre, Cinema i TV i Teatre musical.
 • Formació pràctica des de primer curs: pràctiques semestrals conjuntes entre les dues especialitats.
 • Seguiment individualitzat de l’alumne.
 • Línia en anglès (opcional) al tercer curs de l’especialitat Interpretació.
 • Mobilitat Erasmus i internacional a Londres i Chicago.
 • Servei gratuït de borsa de càsting durant els 4 anys d’estudis i posteriorment.
 • Cessió d’espais d’assaig a companyies teatrals sorgides a l’escola, i programació d’espectacles al Teatre Eòlia.
For privacy reasons Vimeo needs your permission to be loaded. For more details, please see our Política de Privadesa.
I Accept

Informació acadèmica

Semestre 1: del 13 de setembre al 31 de gener de 2024
Semestre 2: del 5 de febrer al 16 de juny de 2024

23-24 CALENDARI GRAU CURS

La Resolució de la Direcció General de Centres Concertats i Centre Privats (del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya) de 29 de setembre de 2011 va autoritzar al centre educatiu Eòlia a oferir un màxim de 144 places per als Estudis Superiors entre les dues especialitats (Interpretació i Direcció escènica i Dramatúrgia) i els quatre anys que comporta el seu desplegament a ple rendiment.
Durant les convocatòries de 2012 fins 2015, el nombre de places ofertes de nou ingrés era de 24 per a l’especialitat d’Interpretació i 12 per a la de Direcció escènica i Dramatúrgia.

A partir del curs 2016-2017, i gràcies a una ampliació dels espais d’Eòlia, el Departament d’Ensenyament va autoritzar ampliar el nombre de places ofertes al primer curs de l’especialitat d’Interpretació, arribant fins a 36 places.

A partir de segon curs, l’alumnat de l’especialitat Interpretació haurà de triar una de les tres mencions d’optativitat que el centre ofereix: Teatre Musical, Cinema i TV o bé Direcció i dramatúrgia. En funció de la menció d’optativitat escollida, cada estudiant haurà de matricular unes optatives o unes altres. La línia de Teatre musical té places limitades i es cobreixen en funció de les qualificacions de primer curs.

A tercer curs l’alumnat de l’especialitat Interpretació també té l’opció de seguir la línia en anglès, on es cursen 8 de les assignatures obligatòries en aquest idioma. Aquesta línia no és obligatòria, i també té places limitades (12) que es cobreixen en funció del nivell idiomàtic.

Període i procediment de matriculació

Període matriculació:

Alumnes nous de primer curs

Tindran el dret de matricular-se els primers 36 qualificats per a l’especialitat d’Interpretació i els primers 12, per a l’especialitat de Direcció escènica i Dramatúrgia. Ambdós hauran d’exercir aquest dret a matrícula en els set dies hàbils següents a la publicació de la llista definitiva d’admesos. La resta d’aspirants amb la nota final aprovada passaran a formar part de la llista d’espera i podran exercir el seu dret a matricular-se si transcorreguts els 7 dies hàbils, encara hi ha places disponibles.

Sessions d’acollida i de tutorització

Un dels objectius prioritaris d’Eòlia és facilitar l’estada dels estudiants que s’incorporen al context dels seus estudis. Contínuament es dissenyen activitats amb la finalitat d’aconseguir una bona integració i adaptació a aquest nou entorn educatiu.

Jornada informativa de benvinguda. Xerrada adreçada als estudiants que es matriculen a Eòlia per primera vegada.
Acollida lingüística. Xerrada de presentació general de l’ús de les llengües a Eòlia, dels recursos, dels cursos d’àmbit oficial i de les activitats per a estudiants procedents d’indrets de fora de l’àmbit lingüístic català.

Personal de secretaria acadèmica. Eòlia compta amb un personal de secretaria acadèmica especialitzat en l’atenció al públic i coneixedor de l’estructura pedagògica del centre en els àmbits que li escauen de cara a informar l’alumnat ja matriculat com a les persones interessades que tot just acaben d’arribar a les instal·lacions.

PROCEDIMENT DE MATRÍCULA

El procediment de matrícula s’inicia amb la presentació a la Secretaria Acadèmica del centre, per part de l’alumne, de la sol·licitud de matrícula.

L’imprès corresponent es facilita a l’alumnat de cada especialitat a final de curs i als aspirants que han superat la prova d’accés.

Podeu trobar els impresos del curs actual en aquest link:

Es realitzarà una única matrícula corresponent als crèdits de tot el curs escolar. Es permeten modificacions de la matrícula solament en els terminis establerts.

La liquidació i l’admissió de la sol·licitud no implica la conformitat amb el seu contingut. En tot cas, la validesa de la matrícula queda condicionada a la veracitat de les dades que s’hi consignen, al compliment dels requisits establerts en la normativa vigent i al pagament complet en la forma i els terminis establerts.

El fet de no pagar la matrícula o algun dels fraccionaments en els terminis que estableixi EÒLIA CSAD comporta la suspensió automàtica dels drets de l’alumnat amb els efectes i les condicions establertes en aquesta normativa en l’apartat de conseqüències de la manca de pagament de la matrícula.

Documentació que s’ha d’adjuntar a la sol·licitud:

Els estudiants que es matriculen a una especialitat per primera vegada han d’adjuntar a la sol·licitud de matrícula la documentació següent:

  • Una fotografia de mida carnet
  • Fotocòpia del DNI. En el cas d’estudiants estrangers, fotocòpia del passaport o del número d’identificació d’estrangers (NIE). Els estudiants estrangers de la Unió Europea poden presentar fotocòpia del document d’identitat expedit per l’autoritat competent del país d’origen.
  • En cas de sol·licitar algina exempció, bonificació i/o gratuïtat, documentació acreditativa de la causa al·legada. Eòlia CSAD estableix la forma i els terminis de presentació d’aquests documents.
  • Documentació acadèmica corresponent segons la via d’accés:
   • Estudiants que provinguin del batxillerat o estudis equivalents: original i fotocòpia del títol del batxillerat o del resguard d’haver abonat els drets d’expedició corresponents o certificació de superació dels estudis equivalents.
   • Estudiants que provinguin de la prova d’accés per a aspirants sense el requisit acadèmic: document original i justificatiu d’haver superat la prova en què consti la qualificació obtinguda.
   • Estudiants que provinguin de la prova d’accés per a més grans de 25 anys: papereta original i justificativa d’haver superat la prova en què consti la qualificació obtinguda.
   • Estudiants procedents d’estats membres de la UE que reuneixen els requisits acadèmics exigits per accedir a EÒLIA CSAD: credencial original i fotocòpia expedida pel Ministeri d’Educació conforme té l’equivalència amb el batxillerat.
   • Estudiants procedents de trasllat d’expedient: expedient acadèmic del centre d’origen en què figurin les matèries cursades i les qualificacions obtingudes.
   • Altres acreditacions que siguin requisit segons les bases determinades en l’accés.

Si l’alumnat accedeix via prova d’accés al mateix centre, tota aquesta documentació ja se li haurà sol·licitat en el moment de la inscripció a la prova. Només caldrà que la presentin aquells que accedeixen al centre via prova d’accés en un altre CSAD o via trasllat d’expedient.

Crèdits mínims i màxims de matriculació:

Els crèdits mínims i màxims a matricular per curs seran els que estableixi la normativa de permanència en els estudis.

L’alumnat que es matricula als cursos de 2n, 3r i 4t d’ambdues especialitats, ha de tenir present els terminis i condicions de matrícula propis del centre.

PREU DE LA MATRÍCULA

Les taxes i preus d’aplicació dels estudis superiors d’Eòlia CSAD s’aproven anualment pel consell de direcció del centre.

L’estudiant ha d’abonar l’import que resulti del nombre de crèdits als que es matricula. Aquest import se li comunicarà un cop la matrícula sigui aprovada pel cap d’estudis i el cap de secretaria acadèmica, tenint en compte els resultats de l’avaluació i els criteris de matriculació de les assignatures.

Matrícula de crèdits reconeguts:

Els estudiants que hagin obtingut el reconeixement o el reconeixement per validació de crèdits per raó d’altres estudis universitaris o experiència professional, han d’abonar-ne el 70% de l’import per crèdit actual.

En cas que l’alumnat ja hagi pagat l’import total dels crèdits al 100% abans del procés de reconeixement, se li abonarà l’import corresponent sempre i quan no s’hagin iniciat les assignatures que convalida.

En cas que l’alumne ja tingui aprovat el reconeixement abans del procés de matriculació, el còmput total de la matrícula ja es farà tenint en compte el descompte.

Ajuts de matrícula:

A part de les beques que ofereix el Ministeri d’Educació, Cultura i Esports per a estudis postobligatoris, EÒLIA CSAD convoca cada any diferents beques o ajuts econòmics per l’alumnat dels estudis superiors.

Tota la informació sobre les beques i ajuts que s’ofereixen en el centre la trobareu al punt 3.15_Beques i ajuts.

En cas que l’alumnat becat ja hagi pagat l’import total dels crèdits abans de la concessió de la beca, se li abonarà l’import corresponent al seu compte corrent. Si la concessió de la beca succeeix abans del procés de matriculació, el còmput total de la matrícula ja es farà tenint en compte el descompte.

Assegurança escolar:

EÒLIA CSAD té contractada una assegurança mèdica per tots els seus alumnes (mútua FIATC), que ja està inclosa en el preu per crèdit. Per tant, no està obligat a abonar cap import en el moment de la matrícula.

PAGAMENT DE LA MATRÍCULA

El pagament de la matrícula es podrà fer, a petició de la persona interessada, d’acord amb les modalitats aprovades pel consell de direcció d’EÒLIA CSAD.

Les modalitats de pagament són:

OPCIÓ A:     100% pagament juny-juliol
OPCÍÓ B:       50%  pagament juny-juliol  +  50% pagament setembre
OPCIÓ C :      50%  pagament juny-juliol  +  50% fraccionat curs (5% interès)
OPCIÓ D:       25% pagament juny-juliol  + 75% fraccionat curs (5% interès).

IMPORTANT: Els alumnes de primer curs sols es poden ajustar a les opcions A i B de pagament. Les opcions C i D són exclusives per alumnat de 2n, 3r i 4t curs.

Pagament (opcions A i B):

Els pagaments totals o parcials de la matrícula es poden fer:

  • Via transferència al número de compte de l’entitat bancària del centre (ES89 2100 2878 6102 0068 7773).
  • Visa a la recepció del centre.

El pagament de la primera part, que comporta la reserva de plaça al curs sol·licitat, s’ha de fer en el termini màxim de 15 dies naturals a comptar des de la data de presentació de la matrícula.

El pagament del mes de setembre s’ha d’efectuar sempre abans de la data d’inici de classes.

Si no es compleix algun dels pagaments, es procedirà de conformitat amb l’establert en l’apartat de conseqüències de la manca de pagament de la matrícula. En cap cas l’estudiant té dret a reclamar la devolució de les quantitats ja satisfetes.

Pagament fraccionat i domiciliat (opcions C i D):

Si l’estudiant opta per les opcions C i D de pagament, part de la matrícula es pot fraccionar al llarg del curs, tot i que aquesta part fraccionada queda incrementada en un 5% del seu valor econòmic.

Habitualment, el fraccionament de la segona part de la matrícula serà entre els mesos de setembre i maig (9 mensualitats).

L’alumne que s’ajusti a aquestes opcions caldrà que faciliti a la recepció del centre les dades bancàries on fer la domiciliació del rebuts.

És responsabilitat de l’estudiant verificar que el compte on domicilia els pagaments estigui operatiu, que estigui autoritzat el càrrec de la domiciliació per a aquest curs acadèmic i que l’entitat bancària faci cada mes efectiu el pagament de la mensualitat, ateses les conseqüències que es deriven de la manca de pagament d’aquesta, i que s’estableixen en l’apartat de conseqüències de manca de pagament de la matrícula. En el cas de domiciliació de les mensualitats en un compte bancari del qual l’estudiant no n’és el titular, cal que aquest autoritzi la seva entitat bancària a efectuar el pagament dels rebuts.

La devolució de rebuts o pagaments fora de termini implicarà un cost addicional per l’estudiant, en concepte de devolució i despeses de gestió.

L’estudiant també pot sol·licitar el pagament de les fraccions o mensualitats en efectiu o visa al mateix centre, o via transferència bancària a l’entitat del centre, sempre i quan es comprometi a efectuar el pagament abans del dia 5 del mes corrent.

Resguards de pagament:

Els estudiants han de conservar durant tot el curs tots els resguards de pagament de la matrícula, ja que són els documents que ho acrediten.

Els resguards de pagament poden ser tant el comprovant de la transferència feta des de l’entitat bancària o el rebut del centre (en el cas que s’hagi pagat en efectiu o visa al mateix centre).

Pagaments fora de termini:

En casos greus i excepcionals, i degudament justificats, el Cap de secretaria acadèmica del centre, o la persona en qui delegui, pot informar el pagament fora dels terminis establerts.

Condicions de validesa de la matrícula:

El pagament total de l’import de la matrícula és un requisit essencial de la seva validesa. Si el pagament es fa fraccionat, l’obligació de pagament s’entén satisfeta e el moment en que s’hagin efectuat tots i cadascun dels pagaments fraccionats.

Conseqüències de la manca de pagament de la matrícula:

El fet de no pagar la matrícula o algun dels fraccionaments en els terminis que estableix EÒLIA CSAD comporta la suspensió temporal automàtica dels drets acadèmics de l’alumnat. Aquesta suspensió s’aixecarà quan l’estudiant aboni la totalitat de l’import de la matrícula que tingui pendent d’abonar.

EÒLIA CSAD podrà establir un recàrrec i interessos de demora que s’haurà d’afegir a l’import del rebut o rebuts no satisfets.

Qualsevol modificació o anul·lació de matrícula no es resoldrà si l’alumne no està al dia en els seus pagaments.

En tot cas, un cop hagi finalitzat el curs acadèmic sense que l’estudiant hagi efectuat el pagament, EÒLIA CSAD anul·la d’ofici la matrícula sense dret a cap reintegrament. L’anul·lació de la matrícula implica la plena nul·litat de totes els efectes que aquesta matrícula hagi pogut produir i especialment de les qualificacions que l’alumnat hagi obtingut amb motiu de la matrícula anul·lada.

Sense perjudici del que estableix el paràgraf anterior, EÒLIA CSAD exigeix el pagament de les quantitats pendents per matrícules de cursos acadèmics anteriors i simultanis en qualsevol de les seves especialitats com a condició prèvia de matrícula o d’expedició de títols o certificats.

En casos excepcionals i degudament justificats, la Direcció d’EÒLIA CSAD, o persona en qui delegui, pot acceptar el pagament de cursos anteriors, que actualitzin la matrícula anul·lada, amb l’aplicació del recàrrec i interessos de demora.

D’acord amb la política de seguiment de l’alumnat del centre (Pla d’acció tutorial) és imprescindible que l’alumnat comuniqui a Direcció via entrevista personal qualsevol problema que pugui tenir respecte al pagament de la matrícula, per tal que es pugui arribar a un acord pactat si el motiu és considerat justificat.

INCIDÈNCIES

Modificació de la matrícula:

Els estudiants poden sol·licitar la supressió, el canvi o l’addició d’assignatures de la matrícula ja efectuada, en el termini de 15 dies naturals des de la data de finalització de la matriculació ordinària. En el cas d’assignatures especials (que no tenen establert termini de matriculació) els 15 dies naturals es comptaran des de la data de la matriculació.

Com que el centre està tancat durant el mes d’agost, aquest dret de modificació s’extén sempre al llarg de la primera setmana de setembre.

Aquesta modificació de la matrícula genera una nova liquidació econòmica que substitueix o complementa l’anterior, i EÒLIA CSAD abonarà a l’estudiant la diferència que es pugui produir a favor seu, si escau. En cas que l’alumne faci el pagament fraccionat, es recalcularien les mensualitats o fraccionaments.

Un cop finalitzat aquest termini, l’estudiant pot sol·licitar la supressió o l’addició d’assignatures de la matrícula efectuada dins els terminis establerts a aquesta normativa. En aquest cas caldrà haver abonat l’import de la matrícula prèviament a sol·licitar-ne la modificació. Aquesta modificació de matrícula genera una nova liquidació econòmica que substitueix o complementa l’anterior i l’estudiant ha d’abonar l’import dels crèdits que amplia sense tenir dret a la devolució de les quantitats abonades pels crèdits que hagi anul·lat o modificat.

No obstant l’establert en l’apartat anterior, si les causes de la modificació no són imputables a l’estudiant, es pot retornar la quantitat abonada pels crèdits que s’hagin anul·lat o modificat, amb la resolució prèvia del director del centre.

Si com a conseqüència de qualsevol modificació de matrícula l’estudiant ha d’efectuar un nou pagament, aquest s’efectuarà d’un sol cop i efectiu en els 15 dies següents a la data de la modificació, sempre i quan l’estudiant tingui la modalitat de pagament en efectiu. Si paga en la modalitat fraccionat, se li recalcularan les mensualitats restants.

Anul·lació de matrícula o de convocatòria:

Els estudiants tenen dret a sol·licitar l’anul·lació total de la matrícula o bé l’anul·lació de convocatòria d’algunes assignatures, en uns terminis determinats pel centre.

El Cap de secretaria acadèmica, un cop s’ha aprovat l’anul·lació de matrícula o convocatòria, serà qui resoldrà i determinarà els efectes econòmics i acadèmics que se’n deriven.

L’anul·lació de matrícula no comporta el retorn de les taxes de matriculació. El retorn de la matrícula només es farà en casos en què la responsabilitat correspongui al centre i siguin degudament justificats, i sempre que la petició s’hagi fet en un termini no superior als primers quinze dies d’impartició de les classes. La Direcció, avalada per Gerència, pot autoritzar un retorn del preu de la matrícula, només en casos excepcionals i degudament justificats per l’estudiant.

L’anul·lació de convocatòria contempla el retorn de l’import de la matrícula per les assignatures desconvocades, sempre i quan l’anul•lació s’hagi fet dintre les dues primeres setmanes de classe del semestre corresponent. Però en tot cas mai es fa una devolució de l’import econòmic sinó que queda en dipòsit pel proper curs acadèmic. Tot i així, la resolució econòmica sempre serà una decisió consensuada entre Direcció i Gerència.

Altres incidències:

EÒLIA CSAD està facultat per resoldre els dubtes o discrepàncies del procés de matriculació. Adreceu-vos en primera instància al Cap de secretaria acadèmica del centre via correu electrònic a eolia@eolia.cat.


Normativa de permanència

Modalitats de dedicació:

En els estudis, hi ha dues modalitats de dedicació:

 • Modalitat a temps complet
 • Modalitat a temps parcial.

A la modalitat de dedicació a temps complet, l’estudiant s’ha de matricular:

 1. En el primer curs, de la totalitat dels 60 crèdits.
 2. En la resta de cursos d’un mínim de 41 crèdits i d’un màxim de 72 crèdits entre els dos semestres del curs acadèmic. Es permet la matrícula d’assignatures optatives de l’altra especialitat si no tenen requisits d’accés i l’horari és compatible.

A la modalitat de dedicació a temps parcial, l’estudiant s’ha de matricular:

 1. En el primer curs, d’un mínim de 24 crèdits i d’un màxim de 40.
 2. En la resta de cursos d’un mínim de 24 crèdits i d’un màxim de 40 crèdits entre els dos semestres del curs acadèmic.

La matrícula s’ha de fer tenint en compte les matèries que s’hagin fixat com a preceptives en el pla d’estudis.

EÒLIA CSAD oferirà fins a un màxim del 10 per 100 de les places a temps parcial en el primer curs i fins a un màxim del 20 per 100 en els cursos restants.

Aquests percentatges corresponen al conjunt de places que s’ofereixen cada curs, que el centre distribuirà lliurement entre les dues especialitats que s’ofereixen.

El centre permetrà la matrícula d’estudiants que volen cursar menys de 24 crèdits només en el cas que els requisits d’accés de les assignatures no li permeten fer una matrícula superior (casos de repetidors que completen les matèries de tercer o que repeteixen assignatures suspeses de quart).

Consideracions per l’especialitat Interpretació:

Tal i com està indicat a la Memòria de Verificació dels estudis, a primer curs de l’especialitat Interpretació recomanem que l’alumne es matriculi de tots els crèdits en aquesta especialitat. Pensem que per al desenvolupament equilibrat de totes les assignatures (especialment les de caire pràctic) és fonamental que els estudiants tinguin, sobre tot al començament, un creixement harmònic que integri tots els coneixements i sabers proposats al pla d’estudis com a punt de partida de la seva formació. Aquest primer any té com a objectiu global posar a prova el seu instrument i la seva capacitat de progrés per poder encaminar de manera específica els estudiants a partir de segon curs cap a la menció de l’optativitat de Musical o bé cap a la Menció d’optativitat de Cinema i Televisió havent explorat un ventall ampli dels seus registres bàsics. Es valorarà la incorporació parcial excepcional d’estudiants en l’especialitat d’Interpretació a primer curs tan sols en casos molt específics on el perfil professional (vinculat a les arts escèniques) del participant justifiqui aquesta incorporació.

A partir de segon curs el centre ofereix a l’alumne de l’especialitat Interpretació escollir o bé la Menció d’Optativitat de Musical o bé la Menció d’Optativitat de Cinema i Televisió. Donat que les dues mencions tenen un nombre de places limitades a la capacitat de les seves assignatures pràctiques (numerus clausus) a l’oferta anual del centre, l’accés a les mateixes serà per criteri avaluatiu. És a dir, els que tinguin millor nota global de primer curs podran triar optatives de segon fins que els grups quedin plens. En cas que algú no pugui cursar les assignatures optatives que desitja es podrà matricular a les corresponents a l’altre menció o bé acollir-se a la matriculació a temps parcial i per tant, cursar els crèdits optatius de la menció que vol triar com a primera opció l’any següent. No obstant, el centre es reserva la possibilitat d’obrir més assignatures optatives d’una o d’altre menció en funció de la demanda.

Consideracions per l’especialitat Direcció escènica i dramatúrgia:

A primer curs, malgrat que l’idoni per a la formació dels estudiants seria cursar la totalitat dels crèdits proposats al pla d’estudis, considerem que donada la demanada –menor que a Interpretació- i el perfil específic de molts dels estudiants de Direcció Escènica i Dramatúrgia (de més edat i ja a cavall del món professional), és important considerar la possibilitat  que un major nombre d’estudiants puguin accedir a la modalitat de temps parcial.

Procediment de sol·licitud de canvi de modalitat de dedicació:

L’oferta de places de modalitat a temps parcial es farà pública a la cartellera d’informacions oficials una setmana abans de l’inici del termini de matrícula.

Per poder optar a una de les places de modalitat a temps parcial cal sol·licitar-ho com a molt tard la primera setmana del termini de matricula. Cal fer la sol·licitud mitjançant una instància o correu electrònic a Secretaria acadèmica (eolia@eolia.cat) i el canvi haurà de ser aprovat pel Cap d’estudis i, en última instància, pel Director.

Tenen prioritat en el canvi de modalitat de dedicació els estudiants que tinguin una mitjana d’expedient acadèmic més alta; en tot cas la direcció del centre valorarà les circumstàncies excepcionals i sobrevingudes que motivin la sol·licitud.

Un cop el canvi de modalitat de dedicació sigui aprovat, l’alumne haurà d’indicar-ho al full de sol·licitud de matrícula, que caldrà omplir com tota la resta d’alumnat dins els terminis indicats.

Pels alumnes que cursen els estudis en la modalitat a temps parcial, es considerarà que any rere any continuen en la mateixa modalitat si durant el període de matrícula no comuniquen a Secretaria acadèmica que volen canviar a la modalitat de dedicació a temps complet.

L’estudiant pot canviar de modalitat de dedicació com a màxim dues vegades al llarg dels estudis. Per al segon canvi de modalitat de dedicació cal que l’estudiant hagi superat com a mínim un 80% dels crèdits matriculats fins al moment de la sol·licitud.

Criteris i estructura de permanència:

Els estudiants a temps complet disposen d’un màxim de 6 anys actius per a completar els estudis superiors, inclòs el treball de fi de carrera.

Els estudiants a temps parcial disposen d’un màxim de 9 anys actius per a completar els seus estudis superiors, inclòs el treball de fi de carrera.

El nombre màxim d’anys per a completar els estudis superiors dels alumnes que alternin la matrícula a temps complet i la matrícula a temps parcial és:

 1. 3 cursos a matrícula completa i 1 a parcial: 7 anys actius.
 2. 2 cursos a matrícula completa i 2 a parcial: 8 anys actius.
 3. 1 curs a matrícula completa i 3 a parcial: 9 anys actius.

L’estudiant que per causes greus i excepcionals degudament justificades no aconsegueixi superar els seus estudis superiors en el temps determinat, pot sol·licitar al Departament d’Ensenyament l’autorització per a matricular-se un any més.

Crèdits mínims a superar:

Per al primer any: Per a poder continuar els estudis, l’estudiant ha de superar un mínim de 24 crèdits entre els dos semestres del curs acadèmic en la modalitat de temps complet i 12 en la modalitat de temps parcial.

L’estudiant que no superi aquest mínim de crèdits no causa baixa al centre, però no podrà matricular cap assignatura de cursos posteriors en el proper any acadèmic.

A partir del primer any: En totes les modalitats cal superar un mínim del 50% dels crèdits del primer curs per poder-se matricular a crèdits de cursos superiors. En tot cas l’estudiant s’ha de matricular de tots els crèdits no superats el primer any. En acabar el segon any, en la modalitat de temps complet, o del tercer any, en la de temps parcial, l’estudiant ha d’haver superat la totalitat dels 60 crèdits que conformen el primer curs acadèmic de la titulació. Només en el supòsit que li restin per superar un màxim de 12 crèdits d’aquests 60 crèdits inicials, en pot formalitzar, amb caràcter extraordinari, una matrícula més, sense perjudici de l’aplicació dels criteris de permanència.

A la resta de cursos: A la resta de cursos l’estudiant s’ha de continuar matriculant sempre de les assignatures no superades prèviament.

Excepcionalment, una sola vegada per curs i amb la sol·licitud prèvia acceptada per la direcció del centre es pot ajornar un any la matrícula de tan sols una assignatura obligatòria no superada, amb l’obligació de tornar-s’hi a matricular l’any següent.

L’estudiant ha de superar un mínim de 50% dels crèdits matriculats entre els dos semestres del curs acadèmic per a poder passar de curs.

Matrícula d’assignatures de cursos superiors:

El centre permet la matrícula d’assignatures de cursos superiors sempre i quan no tinguin requisits d’accés i l’alumne pugui demostrar les capacitats per a cursar-les.

En el cas de l’especialitat Interpretació, a partir de segon curs, l’estudiant pot matricular assignatures de l’altra especialitat que després seran comptabilitzades com a assignatures optatives.

En el cas de l’especialitat Direcció escènica i dramatúrgia pot matricular sempre assignatures de cursos superiors sempre i quan sigui aprovat pel Director, que tindrà en compte el perfil acadèmic i professional de l’estudiant

Requisits previs: L’alumne podrà matricular els crèdits de cursos superiors sempre en funció de les compatibilitats o incompatibilitats que marquin els requisits previs de cada assignatura. Quan un alumne/a suspengui una assignatura a primer o de qualsevol altre curs, quedarà automàticament afectada la matriculació d’aquelles assignatures dels següents cursos que tinguin requisits previs vinculats a l’assignatura suspesa. En cas d’una incompatibilitat d’horaris entre assignatures, sempre serà prioritari matricular les assignatures suspeses.

Assignació de places: L’assignació de les places a les assignatures anirà, per norma general, en ordre estricte de matrícula. Quan hi hagi excés de demanda de places en una assignatura, tindran preferència aquells alumnes que han aprovat totes les matèries del curs anterior en convocatòria ordinària.

Pas de primer a segon cicle: L’estudiant no podrà matricular el tercer curs complet si té suspeses més de 3 assigantures del primer cicle (1r i 2n curs).  

Menció d’optativitat de Teatre Musical: Les optatives de la menció Teatre Musical tenen un màxim de 12 places, que s’ocuparan en funció de les millors qualificacions de les matèries de cant de primer curs. No es podrá accedir a la menció de Teatre Musical si l’estudiant té matèries suspeses d’interpretació de 1r curs.

Línia en anglès: Per accedir a la línia en anglès a 3r curs, caldrà superar una prova de nivell d’idioma a càrrec del director del centre. L’admissió anirà subjecta a la prova de nivell i a l’expedient acadèmic de l’estudiant. Quan un estudiant faci mobilitat al primer semestre de 3r curs, s’incorporarà a la línia en anglès del centre durant el segon semestre.

Criteris específics per al treball final: L’estudiant es pot matricular a l’assignatura Treball Final de Carrera sempre i quan hagi superat totes les assignatures de Formació Bàsica i Obligatòria de primer a tercer curs. En el cas de l’especialitat Interpretació, també és imprescindible que l’estudiant es matriculi de la totalitat de les assignatures que li resten per a finalitzar els estudis. Cal tenir en compte que l’estudiant no el podrà realitzar si ha suspès alguna de les assignatures de 4t al primer semestre.

Convocatòries:

EÒLIA CSAD permet fins a dues convocatòries per a les assignatures matriculades durant l’any acadèmic: la convocatòria ordinària (examen oficial) i l’extraordinària (examen de recuperació). Cada assignatura té un calendari específic per a la seva avaluació extraordinària. L’estudiant la pot consultar a través del Cap de departament  corresponent.

Cada estudiant es podrà matricular un màxim de quatre vegades a una mateixa assignatura. Així doncs, els estudiants disposen, en general, d’un màxim de vuit convocatòries (quatre ordinàries i quatre extraordinàries) per a superar cada assignatura.

L’esgotament de les vuit convocatòries sense superar l’assignatura pot comportar la impossibilitat de continuar els estudis en el mateix centre. Per a la darrera convocatòria, l’estudiant pot sol·licitar ser avaluat per un tribunal nomenat pel director del centre. Els estudiants que hagin fet un trasllat de centre, no se’ls compten les convocatòries no superades en el centre d’origen.

El director del centre pot autoritzar, a petició de l’estudiant, amb caràcter excepcional i per causes degudament justificades (malaltia, accident, cura de familiars o qualsevol altra circumstància greu que no depengui de la voluntat de l’estudiant), una altra convocatòria extraordinària.

A efectes d’establir els crèdits necessaris per escollir la modalitat de matrícula de l’alumnat, les assignatures consten com a matriculades i pendents de qualificació fins que s’hagi finalitzat la primera convocatòria i, si és el cas, la convocatòria extraordinària.

Canvi d’especialitat:

EÒLIA CSAD pot autoritzar el canvi d’especialitat dins d’una mateixa titulació si hi ha places vacants i es compleixen els requisits establerts a la memòria de verificació. El canvi d’especialitat requereix que els alumnes superin prèviament la prova específica d’accés a l’especialitat, llevat de la prova comuna ja que és la mateixa per a les dues especialitats.

En el canvi d’especialitat, les assignatures de les matèries de formació bàsica superades en l’especialitat d’origen s’incorporen a l’expedient acadèmic de l’especialitat de destí. A més, els alumnes poden sol·licitar el reconeixement de crèdits d’altres matèries o assignatures superades: aquestes sol·licituds es resoldran d’acord amb els procediments i els criteris establerts pel centre i aprovats pel Departament d’Ensenyament.

Abandonament de l’ensenyament:

Un cop transcorregut un any acadèmic sense que l’estudiant s’hagi matriculat a l’ensenyament, s’entén que l’abandona. Per tornar-s’hi a matricular ha de fer una sol·licitud al centre dins els terminis de matriculació establerts, que hi accedirà sempre que hi hagi places disponibles, i sense perjudici de l’aplicació dels criteris de permanència. El director pot valorar si l’interessat ha de fer una entrevista o una prova d’accés a concretar.

Règim general:

En general, a efectes de permanència, es computen tots els semestres des del moment de la primera matrícula. En cas d’anul·lació per circumstàncies greus i excepcionals, no es computaran, a efectes del règim de permanència, les assignatures d’un sol semestre.

Els crèdits reconeguts i els reconeguts per validació:

 1. Són computables pel que fa al mínim de crèdits a superar per curs.
 2. Són computables pel que fa al mínim de crèdits necessaris per a matricular-se, però no pel que fa al màxim.

Alumnat amb necessitats especials:

EÒLIA CSAD promourà l’efectiva adequació de la normativa de permanència i matrícula a les necessitats de l’alumnat amb necessitats especials, mitjançant la valoració en cada cas concret i l’adopció de mesures específiques adequades.

Situacions no previstes:

El centre pot sol·licitar al Departament d’Ensenyament la resolució de situacions no previstes al centre en qüestions de normativa de permanència.

Quadres resum:

Oferta de places – Modalitat de dedicació a temps parcial
Nombre (*)Màxim el 10% de les places a primer curs
Màxim el 20% de les places a la resta de cursos
CalendariL’oferta es farà pública la setmana abans de l’inici del termini de matrícula
(*) La distribució serà a criteri del centre entre les especialitats
Modalitat temps completModalitat temps parcial
Primer curs:
Matrícula 60 crèditsResta de cursos:
Mínim 41 crèdits
Màxim 72 crèdits (es permeten optatives)
Tots els cursos:
Mínim 24 crèdits
Màxim 40 crèdits
Permanència màxima en funció de la modalitat
Cursos a temps completCursos a temps parcialAnys de permanència
Tots6
Tots9
317
228
139
60 ECTS de primer cursCrèdits mínims a superar
Temps completTemps parcial
1r any2412
2n any60
3r any60
Amb un 50% dels crèdits superats de primer curs ja es poden matricular crèdits de segon curs en les dues modalitats
Crèdits mínims a superar de la resta de cursos
Temps completTemps parcial
50% dels crèdits matriculats50% dels crèdits matriculats

Taxes acadèmiques de Secretaria per al curs acadèmic 2024-2025:

Cost del crèdit ECTS Especialitat INTERPRETACIÓ121€
Cost del crèdit ECTS Especialitat DIRECCIÓ ESCÈNICA I DRAMATÚRGIA 99€
Cost d’assignatura matriculada en 2ª convocatòria o superior
Cada crèdit s’incrementa un 10%.
Matrícula d’honor
L’obtenció d’una Matrícula d’honor (o més) bonifica l’alumnat en la matriculació del curs següent. L’alumnat paga el 50% del crèdit equivalent al nombre de crèdits totals que han obtingut aquesta qualificació.
Sol·licitud d’Expedients acadèmics i/o altres tipus de Certificats d’estudis segellats i signats (inclou detall d’assignatures cursades, hores de formació i/o pagaments)12€
Sol·licitud del títol acadèmic150,90€
Sol·licitud del Suplement Europeu del Títol (SET)gratuït
Sol·licitud de Certificats (històric) de professorat segellats i signats (inclou detall d’assignatures i nombre d’hores impartides i/o pagaments)12€
Gestió acadèmica i altres serveis per alumnes de Mobilitat entrant (inclou gestions d’admissió, ús del campus virtual i contractació d’assegurances)40€
Gestió acadèmica de reconeixement i reconeixement per validació de crèdits ECTS d’alumnat (inclou fer l’estudi, reunions amb els caps d’especialitat, classificació de documentació, introducció de la informació en la plataforma del Departament d’ensenyament i participació en la seva aprovació)Gratuït
Ús dels armariets d’ús personal de l’alumnat (inclou clau)10€
Duplicat del Carnet Eòlia1€

Tota la informació de les beques a les quals pot optar l’alumnat matriculat a qualsevol de les dues especialitats del Grau en aquest enllaç: www.eolia.cat/beques

El reconeixement (convalidació) de crèdits és un tràmit acadèmic que pot sol•licitar qualsevol estudiant matriculat als Estudis Superiors.

Hi ha tres tipus de reconeixements de crèdits:

 • Reconeixement de crèdits per altres estudis cursats a l’EEES. A través d’altres estudis oficials i/o homologats (Graus i CFGS).
 • Reconeixement de crèdits per validació: A través de l’experiència artística o professional, l’experiència laboral o bé per altres estudis no oficials.
 • Reconeixement de crèdits per activitats de participació: A través de la participació en activitats culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació.

Tota la normativa i procediments per a la seva sol·licitud, es poden consultar en aquest document.

Normativa Reconeixement de crèdits

En aquest link hi podeu consultar la Taula de Reconeixements de crèdits per estudis cursats a l’EEES autoritzats pel centre en els últims cursos acadèmics:

Taula de reconeixements per Estudis Oficials (març 2020)

S’entén per transferència de crèdits la inclusió, en els documents acadèmics oficials acreditatius dels ensenyaments seguits per cada persona estudiant, de la totalitat dels crèdits que, havent-se obtingut en ensenyaments oficials, en centres d’ensenyaments artístics superiors o en altres centres de l’Espai Europeu d’Educació Superior, no s’han computat a efectes de l’obtenció del títol oficial.

La transferència de crèdits més habitual és el Trasllat d’expedient. Eòlia CSAD pot admetre estudiants que hagin cursat part dels seus estudis superiors d’art dramàtic en un altre centre oficial de l’Estat Espanyol, i vulguin completar els seus estudis en el nostre centre.

Tota la informació sobre els requisits i la sol·licitud en aquest document:

Transferència de crèdits

Una de les prioritats paral·leles de l’àrea pedagògica del centre és acompanyar en tot moment l’estudiant en el seu recorregut acadèmic. És per això que el centre disposa d’eines de suport informatiu totalment implementades, de les quals el PAT (Pla d’Acció Tutorial) n’és el més important. A continuació es descriuen succintament totes les accions i procediments del que consta el PAT:

Pla d’Acció Tutorial (PAT)

TIPUS D’ACCIÓSEQÜÈNCIACIÓRESPONSABLE(S)
Xerrada informativa d’acollida (Filosofia del centre, normatives, organització, calendari, horaris…)A l’inici de primer cursDirector
Cap d’estudis
Caps d’especialitat
Caps de departament
Coordinador de la qualitat
Cap de secretaria acadèmica
Tutoria informativa col·lectiva (per curs, o grup)SemestralCap d’estudis
Cap d’especialitat
Tutoria de les assignatures Pràctiques d’Interpretació/Escenificació (de grup, informativa, de valoració)Quan escaiguiTutor de l’assignatura corresponent
Tutoria d’assignatura o d’avaluacióQuan escaiguiEl Cap d’estudis (d’acord amb la demanda del PDI) redirigeix la tutoria al Grup d’interès indicat: Cap d’estudis, tutor d’especialitat, Cap de departament, Tutor de curs o professor d’assignatura
Tutoria individualQuan escaiguiCap d’estudis (d’acord amb la demanda de l’alumnat) redirigeix la tutoria al grup d’interès implicat.
Tutoria específica de pas de curs (grupal)Al segon semestreCap d’estudis
Cap d’especialitat

El projecte lingüístic d’Eòlia CSAD recull la reflexió sobre com l’ús de les diferents llengües intervenen de manera transversal en els diferents àmbits  dels processos de comunicació en tot el centre i a tots els nivells.

Eòlia neix al 1999 com una escola catalana d’àmbit més local. I s’ha  anat desenvolupant fins a l’àmbit dels estudis superiors amb una vocació internacionalitzadora. Per tant, el viatge del projecte lingüístic també ha evolucionat amb el propi projecte pedagògic en funció de l’evolució dels perfils dels estudiants als quals van adreçats els estudis, i en funció dels seus objectius de desenvolupament professional.

Projecte lingüístic de centre

A Eòlia CSAD no creiem en els protocols monolítics que uniformen als estudiants. Per això estudiem totes les variables per a garantir la igualtat d’oportunitats i l’atenció a la diversitat posant, a més, una especial atenció a protegir el tracte just i evitar possibles greuges comparatius. De la mateixa manera tenim especial cura i sensibilitat amb tot l’alumnat que manifesti qualsevol problemàtica diagnosticada o altres particularitats.

En el document adjunt podeu consultar el protocol que segueix la coordinació pedagògica i acadèmica del centre per a atendre l’alumnat amb NEE (Necessitats educatives especials):

Atenció a la diversitat i a Necessitats Educatives Especials (NEE)

La pràctica externa s’orienta a completar el coneixement i les competències de l’alumnat adquirides en l’àmbit acadèmic tot donant-li a conèixer la realitat del món productiu per tal d’enfocar el seu projecte de futur professional, alhora que li millora les seves possibilitats d’inserció laboral.

DIRECCIÓ ESCÈNICA I DRAMATÚRGIA

Les pràctiques externes en l’especialitat de Direcció escènica i dramatúrgia es fonamenta, sobretot, en la realització de pràctiques a empreses i/o companyies relacionades amb el món de l’espectacle. Aquesta col·laboració serà, segons el perfil de l’estudiant i en funció del criteri del centre, en tasques relacionades a ajudanties de direcció, assistències de direcció o de dramatúrgia, o de producció, o en qualsevol altre rol on s’entengui que l’alumnat pot posar en pràctica les seves habilitats i seguir entrenant la seva mirada com a part d’un equip professional de creació.

INTERPRETACIÓ

L’especialitat d’Interpretació no contempla la realització de practiques externes al llarg de la carrera. Les raons són diverses: Els estudis d’aquesta especialitat ja tenen un alt component de treball pràctic específic, tant guiat com autònom, en el recorregut dels crèdits obligatoris de l’especialitat. En aquest àmbit destaquen dues matèries: “Sistemes d’Interpretació” o “Pràctiques d’Interpretació”. “Sistemes d’Interpretació” ja té una alta incidència pràctica guiada pel professor on la majoria d’hores són presencials, i representa una de les disciplines troncals de més incidència en l’aprenentatge, per a la formació i la motivació de l’estudiant. Per altra banda, “Pràctiques d’Interpretació” és clau en el desenvolupament dels estudiants a mitjà i llarg termini, i és molt original pel que respecta al plantejament de com les pràctiques es relacionen amb el seu procés de formació.

Les “Pràctiques d’Interpretació” són, d’alguna manera, l’eix sobre el qual gira tota la carrera. L’estudiant ja està en contacte amb la professió durant tota la carrera (8 semestres/4 anys). L’alta incidència de professorat en actiu en el món professional durant tots els estudis a Eòlia fa que sigui fins a cert punt redundant inserir l’estudiant en un entorn professional.

El Treball Final de Grau (TFG) –en aquest cas a 4t curs- ja faria la funció pedagògica implícita d’unes pràctiques professionals externes, ja que el centre posa els estudiants en associació amb un director/directora d’escena i un autor/autora dramàtics professionals, i els dóna uns mitjans per portar a terme una producció original de manera completament autònoma amb un grup d’estudiants. Posar en mans dels productors a joves actors a cost zero per a què ocupin el lloc de joves actors que podrien tenir el seu primer contracte laboral no ens sembla ètic ni adequat.

Pensem un greuge comparatiu en l’àmbit del sector a nivell sindical. I que a certs actors se’ls assumeixi en una producció “en pràctiques” simplement perquè no cobren, i a canvi es deixi a d’altres a fora perquè generen un cost, no ens sembla no legítim ni escaient per a millorar les condicions de treball de la professió. Un actor “en pràctiques” ja està idòniament preparat per a treballar com a professional, i si no ho està, tampoc no pot ser un estudiant “actor o actriu en pràctiques”, perquè el requeriment professional davant del públic del món de l’espectacle l’obliga a una excel·lència de la qual no es pot escapar; i de la qual dependrà la qualitat final de la globalitat del projecte professional on se’l pogués inserir.

Difusió, durada, horaris i temporalització

L’oferta de pràctiques externes serà objecte de difusió pel centre d’acord amb els criteris que s’hagin establert. Eòlia posarà els recursos necessaris per tal de difondre amb garantia les ofertes de pràctiques a través dels seus propis canals divulgatius. Els estudiants podran rebre també ofertes de pràctiques externes d’empreses o companyies a través d’altres canals de difusió, sempre que s’ajustin als processos i criteris de l’assignatura i de l’escola i dels patrons de qualitat marcats per Departament d’Ensenyament de la generalitat de Catalunya.

La seva temporalització passarà, obligatòriament, pels estadis següents:

     • Planificació de les pràctiques externes abans de l’inici de les mateixes, en funció del perfil de l’estudiant.
     • Validació del centre de treball d’acord amb la normativa establerta pels sistemes de garantia de qualitat.
     • Assignació d’un tutor de pràctiques externes del centre de destí el qual treballarà en el seguiment de l’estudiant i en coordinació amb el coordinador de pràctiques externes d’Eòlia.
     • Seguiment de les pràctiques externes: a través d’instruments de control i de garantia establerts, amb la freqüència i personal de tutelatge necessaris per a l’òptim funcionament.
     • Avaluació de les pràctiques externes: després de la realització de les pràctiques, d’acord amb els procediments establerts.

Guia de l’assignatura Pràctiques externes    [Descarrega’t pdf]

El TFG (Treball final de Grau) és una assignatura de 15 crèdits ECTS, obligatòria al quart curs de les especialitats INTERPRETACIÓ i DIRECCIÓ ESCÈNICA I DRAMATÚRGIA, que suposa la finalització dels estudis i demostra les competències professionals assolides pels estudiants al llarg del recorregut de la seva formació. Amb el TFG s’espera que els alumnes demostrin autonomia i capacitat per integrar tots els coneixements adquirits pel seu desenvolupament com a artistes.

Guia del Treball Final de Grau (TFG)  [Descarrega’t pdf]

SOL·LICITUD DEL TÍTOL ACADÈMIC:

L’alumnat que superi els estudis reglats d’Eòlia CSAD obtindrà el Grau en Ensenyaments Artístics Superiors d’Art Dramàtic, que queda inclòs a tots els efectes al nivell 2 del Marc Espanyol de Qualificacions per a l’Educació Superior i és equivalent al títol universitari de Grau (Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa, apartat 43 – BOE núm. 295, 10.desembre. 2013, pàg. 97892).

Per tal de poder sol·licitar el títol acadèmic, els estudiants han d’haver completat els 240 crèdits ECTS del pla d’estudis, i aparèixer en l’acta final d’avaluació que es publica cada final de curs, la última setmana de juliol.

Més informació del procés de sol·licitud del títol en aquest document:

Sol·licitud de títol acadèmic

SUPLEMENT EUROPEU AL TÍTOL (SET):

Per tal de promoure la mobilitat d’estudiants i titulats espanyols a l’Espai Europeu d’Educació Superior, les administracions educatives han d’expedir, juntament amb el títol, el Suplement Europeu al Títol (SET), d’acord amb les característiques que es determinin per reglament.

El Suplement Europeu al Títol és el document que acompanya cadascun dels títols de l’educació superior de caràcter oficial i validesa a tot el territori nacional, amb la informació unificada, personalitzada per a cada titulat superior, sobre els estudis cursats, els resultats obtinguts, les capacitats professionals adquirides i el nivell de la seva titulació al sistema nacional d’educació superior. A Catalunya, les dades acadèmiques que s’incorporin al SET apareixeran en les tres llengües següents: català, castellà i anglès.

Per a l’expedició del SET que preveuen l’article 18 del Reial decret 1614/2009, de 26 d’octubre, i l’article únic del Reial decret 197/2015, de 23 de març, els centres han de seguir les instruccions que, a aquest efecte, ha d’establir el Departament d’Educació.

En cas de no haver completat els estudis conduents al títol superior de caràcter oficial i amb validesa en tot el territori estatal, no procedirà l’expedició del Suplement Europeu al Títol, sinó únicament d’una certificació d’estudis amb els continguts que procedeixin del model del SET.

El Departament d’Educació de Catalunya encara està en fase de disseny del format del SET pels Ensenyaments Artístics Superiors, de manera que Eòlia CSAD estem a l’espera de les seves directrius. Per tant, per ara no s’expedeix aquest document als titulats en Ensenyaments Artístics Superiors.

L’última resolució del Departament d’Educació sobre l’acreditació de la llengua estrangera és la Resolució ENS/62/2016, de 15 de gener.
En aquesta resolució es posa com a requisit per a l’expedició del títol, pels alumnes que van iniciar els ensenyaments superiors en el curs acadèmic 2016-2017 i posteriors, que en la data de la sol·licitud del títol l’estudiant acrediti almenys el nivell B2 del MECR, d’alguna llengua estrangera.

Tot i així, el 2021 el Govern Central va anul·lar el requisit d’acreditar un nivell B2 en llengua estrangera en els estudis superiors i va dictaminar que fos cada centre el que decidís la seva política en l’acreditació. Arran d’aquesta decisió, el Departament d’Educació va traspassar aquesta responsabilitat als centres que impartim ensenyaments artístics superiors.

Eòlia CSAD va optar per no exigir l’acreditació oficial de la titulació B2 als seus estudiants, però per tal de millorar la seva competència en anglès, a partir del curs 2022-23 es va decidir que a tercer curs, les assignatures d’ENTRENAMENT CORPORAL 3 i ENTRENAMENT CORPORAL 4 de l’especialitat Interpretació serien impartides en anglès en tots els grups.

A part, el centre ja fomenta l’ús de llengua estrangera gràcies a la línia en anglès que s’ofereix a 3r curs, on fins a 8 assignatures tenen grups específics que s’imparteixen en aquest idioma. Aproximadament uns 12 estudiants cursen aquesta línia, i pel centre aquest alumnat ja queda acreditat a nivell de competència d’idioma. També considerem acreditats tots aquells estudiants que han fet una mobilitat a l’estranger.

Tot i així, abans de la graduació, el centre fa una consulta a tot l’alumnat amb dret a títol i sol·licita el document acreditatiu de la competència en llengua estrangera. Ja sigui una acreditació oficial o algun altre certificat que demostri un cert nivell en un idioma estranger.
Aquesta consulta també es fa en el moment de la inscripció a les proves d’accés i alguns dels aspirants ja fan arribar l’acreditació oficial en aquest moment.
Per tal de comprovar les equivalències dels certificats d’idioma que aporten els estudiants es fa servir la Resolució ENS/1477/2015, de 25 de juny, de l’acreditació de la competència en llengües estrangeres en l’àmbit del Departament d’Educació.

Mobililitat per a estudiants d’EÒLIA CSAD. Més informació en aquest enllaç: https://www.eolia.cat/mobilitat-per-a-estudiants-deolia-csad/

Eòlia posa a disposició dels alumnes diferents serveis: carnet amb descomptes de teatres, àrea de càsting, biblioteca, impressora, habitatge jove, etc.

Més informació en aquest enllaç: www.eolia.cat/serveis-estudiant

Els ensenyaments artístics superiors formen part de l’Espai europeu d’educació superior des del curs acadèmic 2010-2011. Des de l’any 2012 EÒLIA CSAD és un centre autoritzat per a impartir Ensenyaments Superiors d’Art Dramàtic.

L’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari (AQU-Catalunya),  per encàrrec del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i a través del programa AUDIT-EAS, és la responsable de la verificació, el seguiment, la modificació i l’acreditació dels ensenyaments artístics superiors, des de l’any 2012.

Més informació en aquest enllaç: www.eolia.cat/sobre-eolia/qualitat/