Eòlia Internacional

EÒLIA CSAD té com un dels seus principals objectius de desenvolupament establir ponts amb escoles, universitats, teatres i institucions culturals de l’estranger per facilitar la mobilitat dels seus estudiants; i també per fer possible l’arribada d’estudiants d’altres països a Barcelona.

Pensem que tant la immersió lingüística i cultural, així com la presa de perspectiva per a l’estudiant respecte al fet creatiu i l’adopció d’altres “punts de vista”, és una eina pedagògica de maduració molt important per als joves artistes, els intèrprets i els creadors en el context del desenvolupament de les seves habilitats creatives.

A part d’identificar-nos plenament amb la filosofia dels programes Erasmus, EÒLIA CSAD vol proposar a més a més un altre tipus de col·laboracions més originals i continuades amb altres programes pedagògics i de l’àmbit de les arts escèniques de tota Europa i d’arreu del món. Volem que de la sinèrgia entre institucions en pugui sorgir quelcom més que l’oportunitat per a un alumne de viatjar individualment a un altre país en immersió lingüística i cultural.

Volem realitzar projectes comuns de col·laboració que ens facin treballar en equip i que posin en contacte tant els nostres grups d’estudiants, com el nostre professorat i les nostres estructures internes amb les d’altres centres, ja siguin escoles superiors, universitats o companyies professionals de l’estranger. L’àrea EÒLIA INTERNACIONAL té com a objectiu fer possibles i aglutinar totes les iniciatives relacionades amb EÒLIA CSAD que impliquen la vinculació amb altres agents internacionals, que poden enriquir el projecte amb noves idees i amb altres experiències i apropar-los als nostres estudiants i a la nostra ciutat.

Els alumnes de 3r curs de l’especialitat Interpretació poden optar per cursar fins un total de 8 assignatures de tercer curs en anglès:

 • Sistemes d’interpretació 5
 • Sistemes d’interpretació 6
 • Expressió oral i dicció 5
 • Expressió oral i dicció 6
 • Entrenament corporal 3
 • Entrenament corporal 4
 • Pràctica de càmera 1 (optativa línia cinema)
 • Interpretació de cançons 2 (optativa línia musical).

Així, el centre vol donar als nostres alumnes interessats a estudiar i/o treballar a l’estranger l’oportunitat de treballar ja directament en anglès, i així preparar-se millor per una mobilitat a 4t curs o en finalitzar els seus estudis.

També tindran l’oportunitat de compartir les classes amb l’alumnat estranger que estarà d’intercanvi Eòlia ESAD el segon semestre (entre 4-8 alumnes cada any), donant-los una oportunitat única per conèixer altres maneres de fer teatre d’arreu del món.

Sol·licitud: Per poder optar a una plaça a la línia en anglès de 3r, cal sol·licitar-ho en el formulari de prematrícula que es passa des de coordinació acadèmica a final de 2n curs (maig). Si l’alumne no pot demostrar cert nivell d’anglès (certificat oficial), caldrà fer una prova de nivell a final de curs.

Podeu sol·licitar més informació sobre la línia en anglès a la Cap de mobiliat (international@eolia.cat).

ERASMUS+ és el programa aprovat per la Comissió Europea en l’àmbit de l’educació, la formació, la joventut i l’esport. Els objectius del programa en l’àmbit educatiu són:

 1. Donar suport a l’adquisició de competències (coneixements, habilitats i aptituds) dels estudiants per millorar el seu desenvolupament personal i la seva empleabilitat.
 2. Donar suport al desenvolupament professional de les persones que treballen en l’àmbit de l’educació, la formació i la joventut.
 3. Millorar notablement les competències lingüístiques dels participants.
 4. Millorar la conscienciació i la comprensió dels participants d’altres cultures i països.
 5. Millorar les capacitats, l’atractiu i la dimensió internacional de les organitzacions participants.
 6. Reforçar les sinergies i la transició entre l’educació formal i la no formal, la formació professional, l’empleabilitat i l’emprenedoria.
 7. Assegurar un millor reconeixement de les competències adquirides mitjançant períodes de mobilitat en un altre país.

Els països que participen en el programa són els 28 estats membres de la UE més Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Turquia i l’Antiga República Iugoslava de Macedònia. L’entitat que gestiona el programa Erasmus a l’Estat espanyol és el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE).

EÒLIA CSAD es va incorporar al programa ERASMUS PER A L’ENSENYAMENT SUPERIOR l’any 2014.

CARTA ERASMUS D’EDUCACIÓ SUPERIOR 2014-2020

CARTA ERASMUS D’EDUCACIÓ SUPERIOR 2021-2027

El centre, amb la incorporació a aquest programa, es vol sumar amb el seu esforç i dedicació a les iniciatives i a les noves directrius integrades en el marc de l’Estratègia Europa, establertes per la Comissió Europea pel que fa la modernització dels Sistemes d’Educació Superior Europeu. EÒLIA CSAD dona també suport total a la internacionalització de l’Educació Superior Europea.

Per tant, el centre vol formar part activa i necessària d’aquest Espai Europeu d’Educació Superior amb l’objectiu de:

 • Millorar el nivell dels nostres graduats per fer-los més competents a nivell nacional i internacional.
 • Contribuir a la millora general dels estudis superiors artístics aportant el nostre punt de vista innovador, a nivell pedagògic i professional, basat en un model que fomenta la multiculturalitat i la internacionalització dels processos creatius.
 • Fer que el nostre projecte sigui reconegut per la seva vocació d’establir sinèrgies de mobilitat i cooperació internacional. I que aporti als nostres estudis superiors una identitat moderna i oberta a totes les fronteres.
 • Millorar el perfil del nostre centre a nivell de programes de recerca i de vinculació dels estudiants graduats en el món professional, a nivell nacional i internacional.  I reforçar el triangle del coneixement: Educació-Investigació-Innovació.
 • Obrir portes a millorar les possibilitats de finançament dels estudiants, i poder desenvolupar també amb això projectes més complexos i de més abast de mitjà i llarg termini, així com crear mecanismes més eficaços per la governabilitat.

A més a més, el centre advoca també per:

 • Un creixement intel·ligent, sostenible i integrador de l’Ensenyament Superior Europeu.
 • Un augment de titulats superiors a Europa en tots els àmbits i nivells.
 • Una millora de la qualitat del desenvolupament del capital humà en l’Educació Superior.
 • La millora del coneixement  i competències del professorat de l’Ensenyament superior Europeu.
 • El desplegament d’iniciatives i eines per a l’avaluació i promoció de l’ocupabilitat dels seus graduats.
 • L’estimulació de l’esperit innovador dels estudiants, que els permeti aplicar els seus coneixements i experiències en la recerca.
 • Contribuir a la transparència, l’excel·lència, la diversificació i la cooperació entre els membres de la Unió Europea.

Les institucions d’educació superior en possessió de la Carta Erasmus d’Eduació Superior (ECHE) són les que poden, a més a més, sol·licitar ajudes per a la mobilitat d’estudiants, professorat i staff.

Els procediments del centre per pactar i signar acords institucionals europeus de mobilitat passa ineludiblement per aquests 9 punts següents:

 1. Visites prèvies a altres institucions de la UE (i de fora de la UE) sensibles d’antuvi a l’intercanvi d’alumnat a través del programa ERASMUS.
 2. Plantejaments comuns d’objectius i de filosofia entre els dos o més estaments educatius.
 3. Anàlisi de les possibilitats i de l’interès mostrat dels els respectives comunitats d’estudiants.
 4. Signatura de convenis on hi constarà, entre d’altres, el nombre de places i el temps de durada de la cada mobilitat.
 5. Convocatòria pública de les places.
 6. Recollida de sol·licituds de l’alumnat interessat.
 7. Selecció i assignació de les places d’acord  amb els protocols establerts.
 8. Seguiment de la mobilitat
 9. Valoració i memòria de la mobilitat.

Com a punt de partida, el centre té establerts uns requisits previs bàsics a l’hora de preveure la recerca i elecció dels socis internacionals que li permetin de posar en marxa tot el seu pla de mobilitat .

 1. La tria d’un soci que sigui una entitat jurídica.
 2. Que el soci sigui un establiment d’ensenyament superior o universitari.
 3. Que el soci estigui inscrit dins d’un Estat membre de la Unió Europea.
 4. Que el soci sigui directament responsable de la gestió de les activitats amb els seus centres col·laboradors internacionals.
 5. I sobre tot, que els nostres socis tinguin una filosofia de treball comuna o complementària amb la del nostre centre que faci que l’intercanvi d’estudiants sigui fluid i enriquidor per a tots els participants.

El centre recercarà socis Erasmus amb els quals signar convenis de col·laboració per als seus projectes de mobilitat dins de la regió o regions geogràfiques sota administració dels estats membres de la Unió europea, o en el seu defecte, amb estats que tinguin signats convenis bilaterals de mobilitat amb la Unió Europea.

Per ara, els dos centres amb els quals EÒLIA CSAD ha firmat un acord de mobilitat són:

 • Rose Bruford College (Londres), dins el programa Erasmus.
 • University of Chicago – School of Theatre & Music (Chicago), fora del programa Erasmus.

S’han iniciat ja gestions amb altres escoles de Copenhagen, París, Itàlia i Brusseles.

Objectius: L’objectiu principal de la mobilitat europea i internacional d’Eòlia està fonamentat en oferir als estudiants experiències pedagògiques i professionals en contextos culturals nous que millorin les seves capacitats artístiques i lingüístiques. Entenem que la immersió en l’àmbit de la cultura i l’ensenyament en països estrangers és fonamental per a la maduració dels estudiants i una eina indispensable en la consolidació d’un projecte pedagògic modern i de futur. Aquesta idea de mobilitat és una peça clau per fomentar els futurs vincles potencials entre joves professionals de diferents països i pot també potenciar la creació de nous llenguatges artístics híbrids que generin nous discursos dramatúrgics, nous llenguatges interpretatius i noves mirades sobre la direcció escènica. La participació de l’alumnat i del personal acadèmic en aquests programes representa, indiscutiblement, una millora de la qualitat en l’ensenyament i en l’aprenentatge dels participants implicats, tan per la repercussió individual que tenen aquestes intervencions en l’individu, com per com redefineixen el futur del centre que les acull.

Grups: El centre promourà la mobilitat europea dels seus estudiants a partir del 2n cicle (3r i 4t curs, dels quatre de la carrera) i també en el 3r cicle (postgraus, màster i doctorat). El centre també promourà la mobilitat europea del seu personal acadèmic, especialment en les àrees vinculades a recerca i desenvolupament de nous llenguatges escènics.

Les dobles titulacions: El centre és sensible en la recerca de centres europeus d’ensenyament superior de les Arts escèniques que vulguin compartir objectius semblants pel que fa a la creació de les dobles titulacions. I té com a finalitat a mitjà i llarg termini oferir també aquest tipus de titulacions amb alguns dels socis amb un projecte més pedagògicament compatible amb el seu.

El programa ERASMUS preveu dos tipus de mobilitat: d’estudis i de pràctiques. La  mobilitat d’estudis s’ha de fer en una institució que tingui la Carta Erasmus d’Educació Superior (ECHE). El programa preveu una durada mínima de 3 mesos i màxima de 12 mesos.

La  mobilitat de pràctiques es pot fer en una institució que tingui la Carta Erasmus d’Educació Superior (ECHE) o també en qualsevol organització de caràcter públic o privat en l’àmbit del mercat de treball o dels sectors de l’ensenyament, la formació i la joventut, excepte institucions i altres organismes de la UE, incloses les agències especialitzades i les organitzacions que gestionin programes de la UE, com les Agències Nacionals. El programa preveu una durada mínima de 2 mesos i màxima de 12 mesos.

Els estudiants que acaben d’obtenir el títol també podran optar a fer una  mobilitat de pràctiques l’any següent d’haver finalitzat els estudis.

Cada estudiant podrà gaudir de més d’una beca Erasmus fins a un màxim de 12 mesos per cicle d’estudis (grau o equivalent, màster o doctorat). Es comptabilitzaran les mobilitat realitzades durant el PAP 2006/13.

Els estudiants han de fer la sol·licitud en la seva institució d’origen. EÒLIA CSAD portarà a terme la selecció dels estudiants de conformitat amb les directrius del programa mitjançant un procés just, transparent, coherent i documentat. Un cop seleccionats, i abans de fer la mobilitat, els estudiants rebran la Carta de l’estudiant Erasmus+.

Abans d’iniciar el període de mobilitat d’estudis o de pràctiques, l’estudiant haurà de signar un acord financer amb la seva institució d’origen que inclourà un acord d’aprenentatge (Learning Agreement – LA) que estableix el programa d’estudis o de pràctiques que farà a la institució o empresa d’acollida. El LA inclourà el nivell mínim de llengua que haurà de tenir l’estudiant a l’inici de la mobilitat segons els requisits de llengua establerts per EÒLIA CSAD o el que s’hagi acordat amb la institució o l’empresa.

Un cop acabada la mobilitat la institució o l’empresa d’acollida haurà d’emetre un certificat confirmant els resultats de l’acord d’aprenentatge. EÒLIA CSAD reconeixerà formalment els crèdits obtinguts. En el cas d’estudiants que ja tinguin el títol la mobilitat de pràctiques quedarà reflectida en el document corresponent. L’estudiant haurà de fer un informe final online.

El programa ERASMUS preveu que tots els estudiants seleccionats (excepte els nadius en la llengua del país d’acollida) abans de signar l’acord d’aprenentatge hauran de fer una prova de nivell online en una de les llengües disponibles a la plataforma OLS: anglès, francès, alemany, italià, holandès, txec, danès, grec, polonès, portuguès i suec.

Segons el nombre de llicències disponibles a l’estudiant se li oferirà la possibilitat de fer un curs online. En el cas d’estar seleccionat per fer el curs, en el moment de signar l’acord d’aprenentatge l’estudiant es compromet a fer-lo, prèvia acceptació per part de l’estudiant. Un cop acabada la mobilitat tots els estudiants hauran de fer una segona prova de nivell online.

El programa ERASMUS+ també dóna l’oportunitat a tota la comunitat docent del centre de poder viure una experiència de caràcter internacional, anant, visitant, donant i rebent classes a altres escoles d’Europa. També a membres d’staff per tal de conèixer altres sistemes de funcionament dels centres internacionals. El programa ERASMUS+ cobreix el cost del desplaçament i allotjament i dóna un % en concepte de dietes.

Aquest projecte europeu de mobilitat, adreçat al personal docent, compren les activitats següents:

DOCÈNCIA: Aquesta activitat permet als professors i altres membres del personal docent impartir classes en un centre escolar associat a l’estranger.

CURSOS O ACTIVITATS DE FORMACIÓ ESTRUCTURADA A L’ESTRANGER: Suport al desenvolupament professional del professorat, directors de centres escolars o altres membres del personal docent.

APRENENTATGE PER OBSERVACIÓ: Ofereix una oportunitat per què el professorat, directors de centres escolars i altres membres del personal, passin un període a l’estranger en un centre associat o en una altra organització rellevant en l’àmbit de l’educació escolar.

Aquestes activitats suposen també, en definitiva, una oportunitat per què el professorat obtingui competències en àmbits de la seva òrbita pedagògica.

Des de l’escola som partíceps en propiciar aquest tipus d’experiències, així que per a totes aquelles persones interessades, podeu demanar-ne més informació a la Cap de mobilitat enviant un mail a international@eolia.cat.

HISTÒRIC MOBILITATS SORTINTS EFECTUADES PEL PERSONAL DOCENT D’EÒLIA:

PROFESSORATDEPARTAMENTDESTINACIÓPERÍODE
Núria LegardaCap del departament de cos i dansaRose Bruford College (United Kingdom)

https://www.bruford.ac.uk/

21/06/2017 – 22/06/2017
Den Danske Scenekunstskole (Kobenhavn, Denmark)

https://ddsks.dk/

24/04/2018 – 28/04/2018
Institute National Supérieur des Arts du Spectacle et de Tecniques de Diffusion (Bruxelles, Belgium)

https://insas.be/

07/05/2018 – 10/05/2018
Esther PallejàAdjunta al departament
de veu i dicció
Rose Bruford College (United Kingdom)12/10/2017 – 21/10/2017

EQUIP DE L’ÀREA DE MOBILITAT INTERNACIONAL


Informació i consultes:
international@eolia.cat

Cap de mobilitat: Carolina Llacher 
dramaturgia@eolia.cat  i  international@eolia.cat 

Gestions de secretaria acadèmica: Joan Vall
eolia@eolia.cat

Gestions del programa ERASMUS: Pere Sagristà-Ollé
pere@eolia.cat

Direcció pedagògica del centre: Josep Galindo

Ets alumne d’Eòlia ESAD i estàs interessat en fer una mobilitat a Europa (ERASMUS) o una mobilitat internacional?

MOBILITAT PER ESTUDIANTS D’EÒLIA


Ets un alumne estranger i vols venir a estudiar a la nostra escola?

ADMISSIÓ D’ESTUDIANTS ESTRANGERS