Els ensenyaments artístics superiors formen part de l’Espai europeu d’educació superior des del curs acadèmic 2010-2011. Des de l’any 2012 Eòlia ESAD és un centre autoritzat per a impartir Ensenyaments Superiors d’Art Dramàtic.

L’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari (AQU-Catalunya),  per encàrrec del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i a través del programa AUDIT-EAS, és la responsable de la verificació, el seguiment, la modificació i l’acreditació dels ensenyaments artístics superiors, des de l’any 2012.

L’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari (AQU Catalunya) va verificar l’any 2013 el Títol Superior d’Art Dramàtic que s’imparteix a Eòlia ESAD. Per dur a terme aquesta avaluació, AQU Catalunya aplica el Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l’acreditació dels títols.

En un acte celebrat al Departament d’Ensenyament el 3 de juliol de 2013, AQU Catalunya va fer entrega de l’informe final d’avaluació favorable a Eòlia ESAD (vegeu: http://www.aqu.cat/aqu/actualitat/noticies/11703625.html).

Eòlia ESAD_Memòria de Verificació

AQU_Avaluació Verifica

Competència en Llengua estrangera_Últims acords presos

De conformitat amb la transparència que s’exigeix als centres d’ensenyament superior en el marc de l’Espai Europeu d’Educació Superior, les institucions han de disposar de polítiques i sistemes de garantia interna de la qualitat (SGIQ) dels programes formatius impartits, formalment establerts i públicament disponibles. En aquesta línia, el Departament d’Ensenyament i AQU Catalunya han establert les bases del programa AUDIT-EAS per a l’orientació i l’avaluació del disseny dels SGIQ dels centres que imparteixen ensenyaments artístics superiors.

Eòlia ESAD ha elaborat el seu Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ) on s’hi  plasma el funcionament intern del centre pel que fa a la qualitat i la transparència  des de tots els àmbits d’actuació i, sempre, dins el Marc de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES). El SGIQ respecta els principis de legalitat, publicitat, transparència i participació.

El SGIQ d’Eòlia ESAD s’estructura en dos grans apartats: el Manual de la Qualitat on s’hi veuen reflectides totes les línies principals d’actuació, la filosofia del centre i la composició i coordinació dels recursos personals i materials del centre i el Fitxer dels Processos on s’hi descriuen i enumeren tots i cadascun dels àmbits d’organització i actuació. També s’hi detallen els sistemes de millora contínua.

SGIQ: Manual i fitxer de procesos

Informe final AQU Eòlia

Eolia_Certificat SGIQ – AQU

Acte de lliurament dels certificats AUDIT als centres que imparteixen Ensenyaments Artístics Superiors

El marc legal vigent estableix que les agències d’avaluació de la qualitat han de fer un seguiment dels títols registrats, basant-se en la informació pública disponible, fins al moment en què s’hagin de sotmetre a l’avaluació per renovar-ne l’acreditació.

Eòlia ESAD realitza anualment l’Informe de Seguiment de la Titulació (IST). El seguiment té dos objectius fonamentals: ser una eina útil per a la gestió de l’escola, que permeti l’avaluació del desenvolupament dels seus ensenyaments a partir de l’anàlisi de dades i indicadors, i l’elaboració, si escau, de propostes de millora que serveixin per corregir les desviacions observades entre el disseny del títol i el seu desenvolupament.

IST_2013 
Informe Avaluació AQU_IST 2013 
IST_2014 
Informe Avaluació AQU_IST 2014 
IST_2015 
Informe Avaluació AQU_IST 2015 
IST_2016 
Informe Avaluació AQU_IST 2016 

Eòlia ESAD, d’acord amb la transparència que s’exigeix als centres d’ensenyament superior en el marc de l’Espai Europeu d’Educació Superior, publica anualment els indicadors relacionats amb les dimensions d’accés i matrícula del nou alumnat, de les característiques de l’alumnat i el professorat, de les pràctiques externes i mobilitat, de la satisfacció de tots els grups d’interès i dels resultats acadèmics de la titulació.

Aquests indicadors han de servir per valorar les dimensions del SGIQ i, segons els resultats, implementar les actuacions de millora necessàries.

INFORMACIÓ PÚBLICA SOBRE DADES I INDICADORS DE LA TITULACIÓ 2012-2019

DIMENSIONSINDICADORS DE LA TITULACIÓ2012/20132013/20142014/20152015/20162016/20172017/20182018/2019
ACCÉS I

MATRÍCULA

Nombre de places ofertes.36363636484848
Nombre de sol·licituds de nou accés.40414261565667
Percentatge de demanda.111,11%113,89%116,67%169,44%116,67%116,67%139,58%
Nombre d’aspirants.37403451525266
Nombre d’admesos (i que hagin fet la prova al centre.)30353338474348
Nombre de matriculats.31363239454048
Percentatge d’aspirants sobre les sol·licituds de nou accés.92,50%97,56%80,95%83,61%92,86%92,86%98,51%
Percentatge d’aspirants que superen la prova sobre el total d’aspirants que ha fer la prova.93,75%94,59%97,06%77,55%92,16%84,31%98,44%
Percentatge d’estudiants matriculats sobre el total d’admesos (aspirants que superen la prova.)88,57%94,74%96,97%97,50%93,75%90,91%76,19%
Mitjana de les notes d’accés a la prova específica dels matriculats.6,5876,8086,9316,9406,9356,648%6,757%
PROFESSORATPercentatge de professorat a temps complet sobre la plantilla total de la titulació.25,75%33,33%20%18%24,59%24,59%
Percentatge de professorat a temps parcial sobre la plantilla total de la titulació.74,25%65,66%80%82%75,41%75,41%
Percentatge d’hores de docència impartida per professors a temps complet.57,55%58,02%66%69%56,30%56,30%
Percentatge d’hores de docència impartida per professors a temps parcial.42,45%41,98%34%31%43,70%43,70%
PRÀCTIQUES

EXTERNES I MOBILITAT

Percentatge de titulats que han realitzat pràctiques voluntàries abans de finalitzar els estudis (per promoció)No escauNo escauNo escau7,69% 15,00%5,26%18,18%
Percentatge de mobilitat (per promoció)No escauNo escauNo escau7,69% 5,00%21,05%22,73%
SATISFACCIÓ *Satisfacció dels estudiants de primer curs amb el programa formatiuSense info.Sense info.Sense info.83,48%82,07%3,634,15
Satisfacció dels estudiants de primer curs amb el professoratSense info.Sense info.90,3%90,3%80,58%3,884,20
Satisfacció dels titulats amb la formació rebuda.No escauNo escauNo escau70,00%50,00%3,263,23
Satisfacció dels titulats amb el professorat.No escauNo escauNo escau70,00%72,22%3,583,32
Satisfacció del professorat amb el programa formatiu.Sense info.72,20%85,38%82,06%93,33%3,843,85
RESULTATS ACADÈMICSTaxa de rendiment dels estudiants de primer curs.92,63% 91,60% 91,04%89,50%85,16%81,99%82,30%
Taxa de rendiment del conjunt de la titulació (tots els cursos)92,63% 94,45% 93,26%93,89%88,99%90,79%90,57%
Taxa d’abandonament a primer curs .No escauNo escau 9,68%16,67%12,50%20,51%21,74%
Taxa d’abandonament de la titulació.No escauNo escauNo escau12,90%27,03%28,13%38,46%
Taxa de graduació en t i t+1.No escauNo escauNo escau70,97%44,44%71,88%53,85%
Durada mitjana dels estudis per cohort.No escauNo escauNo escau1,41,51,41,57
Percentatge d’estudiants que cursen els estudis a temps complet, i percentatge que el cursen a temps parcial.100%


0%

100%


0%

95,56%


4,44%

87,18%


12,82%

78,83%


21,17%

80%


20%

79,05%


20,95%

* Fins el curs 2016/2017 els indicadors de satisfacció es calculaven en percentatge, sent el resultat de la suma de tots els força i molt satisfets.

En el context de l’AQU i en el marc de la presència reguladora de l’Estat, l’acreditació s’entén com un procés o un acte de caràcter administratiu que respon a un mandat legal i que oficialitza o legalitza les credencials acadèmiques (títols) atorgades als estudiants.  O sigui, l’objectiu és assegurar als usuaris que els programes formatius oferts per les institucions d’educació superior reuneixen no tan sols els requisits formals o d’índole administrativa regulats per l’autoritat, sinó que el «nivell formatiu» assolit pels seus titulats correspon al certificat per la institució (tipus de titulació).

Totes les titulacions oficials han de passar pel procés d’acreditació abans dels sis anys a comptar des de la seva verificació inicial (o darrera acreditació).

El procés d’acreditació s’estructura en diferents etapes:

  • La creació d’un Comitè d’avaluació interna (CAI) per part del centre.
  • L’elaboració de l’Autoinforme (AI): informe que elabora el CAI segons la Guia per l’acreditació dels Ensenyaments Artístics Superiors. Conté indicadors, evidències i mostres d’execucions dels estudiants. Serà estudiat per un Comitè d’avaluació externa (CAE), format per persones externes expertes, independents i de prestigi reconegut.
  • La visita del Comitè d’avaluació externa (CAE): És la comprovació  del funcionament de la titulació, on el CAE visitarà les instal·lacions i es reunirà amb els diferents grups d’interès del centre (professorat, alumnat i PAS).
  • L’informe final i resultat: en el cas que l’informe d’avaluació externa generat pel CAE sigui favorable, es confirmarà l’acreditació de la titulació superior impartida pel centre.

Eòlia ESAD va passar el seu procés d’acreditació durant el curs 2018-19. A part de la presentació de l’autoinforme (AI) el mes de juny de 2019, el centre va rebre la visita del Comitè d’Avaluació Externa (CAE) el dia 7 de novembre de 2018.

Després d’uns mesos, el 31 de maig, l’AQU va publicar l’Informe d’Evaluació externa realitzat pel CAE, que va determinar l’acreditació favorable del nostre Títol Superior en Art Dramàtic.

Finalment, el passat octubre de 2019 Eòlia va rebre el segell de “Acreditació favorable” per part de l’AQU. La propera acreditació dels estudis està programada dintre de 5 anys.

 

Segell de Verificació i Acreditació d’AQU Catalunya