La FUNDACIÓ SGAE i NOVA EÒLIA, SL, mitjançant un conveni mutu de col·laboració, estableixen per al curs 2022-2023, la 5a convocatòria de BEQUES FUNDACIÓ SGAE 2022 per a alumnes de 3r i 4t d’estudis superiors de Dramatúrgia i Direcció escènica d’EÒLIA ESAD.

Resultats de la convocatòria de les BEQUES FUNDACIÓ SGAE 2022 amb data 13 de setembre de 2022

Fallada del Jurat Beques Fundació Sgae 2022

REQUISITS

L’alumnat d’EÒLIA ESAD, interessat a optar a les BEQUES FUNDACIÓ SGAE, haurà de complir amb els requisits següents:

  1. Emplenar el Full de sol·licitud Beques Fundació SGAE 2022 i presentar-lo, en els terminis pertinents establerts, a les dependències de la Secretaria Acadèmica del centre.
  2. Presentar, conjuntament amb el full de sol·licitud, currículum artístic i carta de motivació.
  3. Haver-se matriculat prèviament a un mínim de 40 crèdits ECTS.
  4. Ser soci de SGAE o fer-se’n, un cop la beca li hagi estat atorgada i emplenar Certificat d’obligacions.

DOTACIÓ ECONÒMICA

La dotació econòmica de les BEQUES FUNDACIÓ SGAE queda distribuïda de la manera següent:

6 beques de 1.000€ per a alumnes de 4t curs i alumnes de 3r que ja hagin estrenat una obra o estiguin a punt de fer-ho.

L’import de la beca es descomptarà de la matrícula corresponent. En cap cas, els beneficiaris percebran directament la quantia econòmica atorgada.

SELECCIÓ, VALORACIÓ I RESOLUCIÓ

Les sol·licituds degudament presentades seran avaluades per un comitè de selecció, constituït per membres de SGAE i membres de NOVA EÒLIA, SL (Direcció del centre, Prefectura d’estudis i el Cap de l’especialitat de Dramatúrgia i Direcció).

Un cop feta una preselecció, els aspirants a les BEQUES FUNDACIÓ SGAE seran convocats, individualment, a una entrevista personal.

En el procés de selecció es valorarà:

–  Carta de motivació.
–  CV de l’aspirant.
–  Expedient acadèmic de l’alumne.
– Ingressos familiars o individuals, en el cas que l’alumne sigui independent econòmicament.

La resolució final es comunicarà als beneficiats -via correu electrònic- el 8 de setembre de 2022.

Els aspirants seleccionats disposaran de 10 dies hàbils a partir de la comunicació de la resolució per acceptar (o no) la beca atorgada i, també, d’acceptar les obligacions consegüents derivades de la seva matriculació.

La secretaria acadèmica del centre expedirà un document d’acceptació de la beca, que haurà de signar obligatòriament el seleccionat. Conjuntament amb aquest document, s’hi ajuntarà el comprovant d’afiliació a la Societat General d’Autors i Editors (SGAE).

OBLIGACIONS

Els beneficiats de les BEQUES FUNDACIÓ SGAE hauran de complir amb les obligacions següents:

  1. Seguir el programa acadèmic amb el màxim d’aprofitament, d’assistència i de participació. També hauran de mencionar l’atorgament de la beca en els seus currículums artístics.
  2. Contribuir a enriquir la vida acadèmica i artística d’Eòlia ESAD mitjançant l’assistència i participació a les activitats del centre als quals se’ls convoqui. Totes aquestes activitats estan orientades a complementar la seva formació acadèmica i artística.
  3. Ser soci de SGAE o, en el seu defecte, fer-se’n, un cop la beca li hagi estat atorgada.

L’incompliment d’aquestes obligacions podria comportar la pèrdua automàtica de l’ajut econòmic i, en conseqüència, la seva cancel·lació definitiva. NOVA EÒLIA, SL es reserva el dret de dirimir qualsevol eventualitat no prevista en aquestes bases.

ALTRES RESERVES

La presentació d’una sol·licitud a aquesta convocatòria implica, per part de les persones candidates, l’acceptació de les bases aquí recollides, així com dels criteris i decisions que NOVA EÒLIA SL pugui prendre davant de qualsevol dubte d’interpretació sobre aquestes bases i les condicions enunciades aquí.

NOVA EÒLIA SL es reserva el dret d’anul·lar la present convocatòria, o bé canviar-ne alguna de les seves condicions, si per causes alienes a la seva voluntat no es pogués complir amb el normal desenvolupament de la mateixa.

Igualment, NOVA EÒLIA SL podrà declarar nul·les les sol·licituds que presentin irregularitats en les dades identificatives de les persones candidates. També es reserva el dret de declarar deserta la resolució en cas que cap de les persones candidates sigui elegible per a les BEQUES FUNDACIÓ SGAE.

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

La presentació de sol·licituds s’hauran de fer efectives mitjançant registre a la secretaria acadèmica d’EÒLIA (carrer de Casp, 82 baixos – 08010 Barcelona) des del 6 de juliol al 2 de setembre.