Pendent de noves dates 2022

Amb la voluntat d’oferir el màxim nivell pel que fa a professionalitat i pedagogia, l’Escola Superior d’Art Dramàtic Eòlia de Barcelona organitza uns cursos online de dramatúrgia, direcció i guió cinematogràfic que s’adrecen a un públic extens i dispers per la geografia catalana, espanyola i llatinoamericana. Els cursos proposen una visió multidisciplinar de la creació escènica i l’escriptura de guions. Els professors que els imparteixen arriben avalats per una llarga experiència en el seu camp de creació i en l’àmbit de la pedagogia.

1) DIRECCIÓ: realització d’un projecte d’escenificació (teoria i pràctica). Prof. Josep Galindo

2) DRAMATÚRGIA: realització d’un projecte escènic (teoria i pràctica). Prof. Pablo Ley

3) ANÀLISI DELS LLENGUATGES ESCÈNICS: (teoria i pràctica). Prof. Carolina Llacher

4) ESCRIPTURA DRAMÀTICA: elaboració d’un text dramàtic. Prof. Carles Mallol

5) GUIÓ CINEMATOGRÀFIC: elaboració d’un guió cinematogràfic. Prof. Antonio Garrido

6) TEATRE POSTDRAMÀTIC: creació i últimes tendències escèniques. Prof. Roberto Fratini

Nombre d’hores lectives 45 h.

Les assignatures consten de 15 sessions de 3 hores dividides en dues parts:

  • 1h 20 min destinades a l’exposició de continguts teòrics i pràctics
  • 15 minuts de descans recomanat
  • 1h 25 min de tutories col·lectives en les quals es comentaran els treballs dels alumnes (al
    llarg del curs cada alumne disposarà d’un mínim de 90 minuts per comentar el seu projecte).

Acabat el curs i en cas que l’alumne desitgi prolongar l’assessorament per continuar perfilant els
seus projectes fins a finalitzar-los amb qualsevol dels professors, s’ofereix la possibilitat de tutories
individuals (els cost de les quals, però, no es considera integrat en el cost del curs).

Període de classes: pendent de noves dates

1. DIRECCIÓ: realització d’un projecte d’escenificació (teoria i pràctica).
Prof. Josep Galindo
Dimecres 17h-20h

L’assignatura aborda els principals continguts teòrics i pràctics del pensament escènic i té com a objectiu la realització d’un projecte d’escenificació que porta des de l’anàlisi del text dramàtic (o guió cinematogràfic) fins a la sala d’assaig (o el rodatge).

1. La seqüència de treball. El tema
2. Estètica de la partitura escènica
3. Eixos organitzatius de l’espai
4. Llenguatges escènics 1: música i projeccions
5. Llenguatges escènics 2: llum i vestuari
6. Llenguatges escènics 3: moviment i so
7. El públic, l’energia i els blocs de sentit
8. Les línies d’anàlisis: aproximació creativa a la direcció
9. Línies d’anàlisis A
10. Línies d’anàlisis B
11. Línies d’anàlisis C
12. Alliberant a l’actor/actriu en l’escena
13. Construcció de personatges
14. La identitat creativa
15. El final

2. DRAMATÚRGIA: realització d’un projecte escènic (teoria i pràctica).
Prof. Pablo Ley
Dimarts 17h-20h

L’assignatura planteja el procés de creació des de l’aparició de la idea inicial fins al moment de començar a escriure el text (o elaborar el guió escènic en cas de teatre no textual). Es tracta de plantejar-se les preguntes fonamentals: Sobre què vull escriure? Com començar a pensar els personatges? Com ha de ser el lloc de l’acció? Com elaboro els conflictes? Cal començar a visualitzar la posada en escena des del principi?

1. La dramatúrgia. L’art de generar estructures complexes
2. La varietat dels codis que intervenen
3. Una aproximació a l’espectador (veritable sintetitzador dels estímuls sensorials, emocionals, narratius i conceptuals)
4. El tema com a eix vertebrador de tota dramatúrgia
5. El concepte de materials dramatúrgics i la seva diversitat. L’objectiu de la recerca dramatúrgica
6. Materials sensorials, vivencials, emocionals. La relació del subjecte amb el món
7. Tècniques per a la recopilació de materials. Coherència, versemblança, originalitat. Fases de la recerca. El límit de la recopilació de materials
8. El desplegament de les estructures. El desplegament del tema en estructures de subtemes
9. Estructures narratives i no narratives. La construcció del personatge/performer
10. La generació de l’espai (espais com a modificadors de la significació)
11. Un art que succeeix en el temps. La construcció de temporalitats lineals i no lineals
12. El concepte d’energia com a modulador de la tensió i l’atenció del públic
13. La dramatúrgia textual. El camí cap al text dramàtic
14. La dramatúrgia escènica. El treball del director, de l’equip de direcció, dels intèrprets
15. Conclusió del projecte de dramatúrgic realitzat

3. ANÀLISI DELS LLENGUATGES ESCÈNICS (teoria i pràctica).
Prof. Carolina Llacher
Dijous 17h-20h

El fet escènic aplega una àmplia diversitat de llenguatges que tenen una història pròpia i que s’articulen els uns amb els altres de manera que tots interactuen entre ells per a construir una única peça escènica. Tenir consciència de la riquesa de possibilitats en la interacció d’aquests llenguatges (tant per a dramaturgs com per a directors) és un dels aspectes més importants a l’hora de crear un espectacle teatral.

PART 1 – Anàlisi conceptual

1. El teatre com a paradigma del món I: introducció a la teoria de la comunicació
2. El teatre com a paradigma del món II: introducció als llenguatges escènics com articuladores de sentit
3. L’escena com a laboratori: l’experiència del relacional
4. El Quin i el Com: les dues dimensions de la construcció del sentit escènic
5. Signe i codi: les partícules del sentit articulat en escena

PART 2 – Anàlisi pràctica

6. El personatge: aproximació semiòtica de la seva funció
7. L’actor i els seus camps semiòtics
8. L’espai escènic: primer vector on embastar el sentit (I)
9. L’espai escènic: primer vector on embastar el sentit (II)
10. El temps escènic: segon vector on embastar el sentit
11. La il·luminació escènica
12. El disseny de so en escena
13. Vestuari i caracterització
14. Anàlisi pràctica de la posada en escena (I)
15. Anàlisi pràctica de la posada en escena (II)

4. ESCRIPTURA DRAMÀTICA: elaboració d’un text dramàtic.
Prof. Carles Mallol
Divendres 17h-20h

L’assignatura es planteja la qüestió de l’escriptura d’una peça teatral realitzant totes les passes necessàries des dels primers plantejaments fins a la realització de la peça acabada. L’objectiu és que l’alumne acabi el curs tenint un text teatral acabat o en vies d’estar-ho (l’elaboració del text depèn del temps que inverteixi l’alumne al llarg del curs).

BLOC I
UNA MIRADA GENERAL SOBRE L’ESCRIPTURA TEATRAL

1. La gènesi del text. Universos ficcionals més enllà dels gèneres. La fricció com a base de qualsevol creació
2. El conflicte com a motor d’històries
3. Els personatges. L’arc d’un personatge i els seus punts de gir. El personatge com a columna vertebral de les trames. Psicologia de personatge vs. acció
4. El llenguatge. El llenguatge dels personatges vs. el llenguatge de la peça. Els monòlegs
5. Els diàlegs. Desenvolupament de les tipologies de conflicte

CONCLUSIÓ BLOC I
6. Els ingredients de les primeres pàgines. Anàlisi i concreció d’aquells elements que serviran per a posar en marxa la peça de cada alumne

BLOC II
EINES PER A la CONSTRUCCIÓ D’UNA PEÇA TEATRAL

7. L’estructura. Anàlisi d’estructures clàssiques en la història de la literatura dramàtica
8. El temps
9. Anàlisi d’estructures no clàssiques

CONCLUSIÓ BLOC II
10. L’esquema de l’obra. Concreció d’una possible escaleta del text de cadascun dels alumnes

BLOC III
ESCRIPTURA I POSADA EN ESCENA

11. Altres elements més enllà de la paraula escrita: l’espai, elements visuals i sonors. Nocions vàries de posada en escena per a tenir en compte durant l’escriptura
12. El públic. Per a qui escrivim? Per a quin teatre? Com queda clar en el nostre text? Les acotacions
13. Els finals d’un text. Què provoca la nostra escriptura en l’espectador? El polític del teatre. L’entreteniment en teatre. Escriure és una professió?

CONCLUSIÓ BLOC III
14. Què queda del plantejament inicial de la nostra peça? Revisió dels textos
15. La importància de la reescriptura. El text en constant evolució fins a (i durant) els assajos

5. GUIÓ CINEMATOGRÀFIC: elaboració d’un guió cinematogràfic.
Prof. Antonio Garrido
Dilluns 17h-20h

L’escriptura d’un guió cinematogràfic té les seves especificitats que és imprescindible conèixer. Aquest curs posa l’èmfasi en els aspectes tècnics sense oblidar els creatius tot pensant especialment en alumnes amb coneixements d’escriptura literària i dramàtica que vulguin ampliar el seu camp professional. L’objectiu és la creació d’un guió cinematogràfic.

1. El relat cinematogràfic: diferències entre novel·la, teatre i cinema. Gèneres cinematogràfics
2. Procés creatiu I: tema, tesi, premissa —logline—
3. Procés creatiu II: idea —storyline—, argumento —personatges, motivació, acció i objectiu—
4. Procés Creatiu III: construcció de personatges, relacions entre personatges
5. El paradigma de Syd Field: mapa narratiu, estructura clàssica dividida en tres actes
6. Definició i funció dels punts clau del paradigma: detonant, primer punt de gir, punt mitjà, segon punt de gir
7. Clímax: punt culminant de l’acció dramàtica
8. Un altre tipus de construccions narratives: el viatge de l’heroi, fulla de temps de Blake Snyder
9. Línies d’acció: trama principal i trames secundàries
10. Estil, to, ritme, recursos narratius i tipus d’escenes
11. Construcció de l’escaleta: primer pas previ al guió
12. Construcció del tractament sense diàlegs: segon pas previ al guió
13. El diàleg, toc final de les escenes
14. La construcció del guió cinematogràfic: normes, format, eines i elements narratius
15. Eines de venda: bíblia, dossier de venda, mood tràiler, pitch

6. TEATRE POSTDRAMÀTIC: creació i últimes tendències escèniques
Prof. Roberto Fratini
Dilluns 17h-20h

El teatre del segle XX, seguint el camí de les avantguardes internacionals, ha diversificat les seves formes de plantejar el fet teatral. Aquest curs planteja la possibilitat d’orientar l’alumne en el camí de les dramatúrgies no dramàtiques resseguint les principals línies d’investigació del teatre actual. L’objectiu es la creació d’un projecte de dramatúrgia no convencional.

1. Dramatúrgies expandides i silencioses. Models paradigmàtics vs models sintagmàtics. Part I
2. Dramatúrgies expandides i silencioses. Models paradigmàtics vs models sintagmàtics. Part II
3. El Tanztheater i la Traumarbeit
4. Més enllà de l’adaptació: models d’encarnació i models de metamorfosis
5. La noció de dispositiu. La dramatúrgia entre joc i programació
6. Teatre d’imatge i formes de l’alegoresis escènica. Part I
7. Teatre d’imatge i formes de l’alegoresis escènica. Part II
8. Muntatge de les atraccions i noves dramatúrgies híbrides (Magie Nouvelle, Circ, Cabaret)
9. Escriptures de la performance. Part I
10. Escriptures de la performance. Part II
11. Teatre document
12. L’espectacle participatiu. Part I
13. L’espectacle participatiu. Part II
14. Dramatúrgia i programació cultural
15. Dramatúrgies de la telepresència

Per a que l’alumne pugui fer-se una idea del temps que necessitarà per a desenvolupar cada assignatura, cal que tingui en compte que es considera que el volum de feina autònoma (és a dir, independentment del temps que ocupen les classes) és equivalent al de les hores lectives (tenint sempre present que tot temps afegit que li dediqui l’alumne redundarà sempre en la millora dels resultats de l’aprenentatge).

Així que per cada assignatura suposa una inversió horària mínima de:

3 hores lectives + 3 hores de treball autònom setmanal
(preferentment més sempre que sigui possible)

Les assignatures es poden cursar de forma totalment independent, segons els interessos dels alumnes. I el nombre d’assignatures que triï l’alumne, fins a completar el curs sencer, depèn tant del temps de què disposi com de la seva capacitat de treball.

Amb tot, creiem que poden ser d’utilitat alguns recorreguts (de dues o tres assignatures) que incideixen més en la Direcció Escènica, en la Dramatúrgia Textual, en l’Escenificació o en el Guió Cinematogràfic.

RECORREGUTS RECOMANATS DE TRES ASSIGNATURES

1. Direcció

2. Dramatúrgia

3. An. lleng. esc.

4. Escrip. dramàt.

5. Guió cinem.

6. Teat. postdram.

DIR

DIR/DRAM

ESCEN

CINE

EMPARELLAMENTS RECOMANATS D’ASSIGNATURES

1. Direcció

2. Dramatúrgia

3. An. lleng. esc.

4. Escrip. dramàt.

5. Guió cinem.

6. Teat. postdram.

DIR/DRAM

DIR/ESC

DIR/CINE

DRAM/TXT

DRAM/CIN

DRAM/ESC

DIR/ESC

ESC/CIN

ESC

TXT/CIN

roberto-fratini-webRoberto Fratini CVJosep Galindo CV
Imatge d'Antonio Garrido GarcíaAntonio Garrido CVPablo Ley CV
Carolina Llacher CVCarles Mallol CV

1 assignatura: 450€

2 assignatures: 850€

3 assignatures: 1.200€

4 assignatures: 1.560€

5 assignatures: 1.900€