logoFSGAE_cmyk

logo-eolia

 

 

 

La FUNDACIÓ SGAE i NOVA EÒLIA, SL, mitjançant un conveni mutu de col·laboració, estableixen per al curs 2018-2019, la 2a Convocatòria de BEQUES FUNDACIÓ SGAE per a alumnes d’estudis superiors de Dramatúrgia i Direcció Escènica d’EÒLIA ESAD.

Ja tenim els guanyadors de la 2a Convocatòria de BEQUES FUNDACIÓ SGAE per a estudis superiors de Dramatúrgia i Direcció escènica d’EÒLIA ESAD de primer, segon, tercer i quart curs: Víctor Gil Lafuente, Marcel Clement Valera, Omar Bañón Peláez, Marcel Solé Casas, Yaiza Peña Soley, Priscil·la Zanni Bertan i Xavier Quero Cárcel. Enhorabona a tot/es!

Foto guanyadors Beca Sgae 2018

DOTACIÓ ECONÒMICA

La dotació econòmica de les BEQUES FUNDACIÓ SGAE queda distribuïda de la manera

següent:

1 beca de 1.650€ per a alumnes de primer curs.

6 beques de 1.100€ per a alumnes de segon, tercer i quart curs.

L’import de la beca es descomptarà de la matrícula corresponent. En cap cas, els beneficiaris percebran directament la quantia econòmica atorgada.

REQUISITS

L’alumnat d’EÒLIA ESAD, interessat a optar a les BEQUES FUNDACIÓ SGAE, caldrà que compleixi amb els requisits següents:

1) Emplenar el full de sol·licitud de BEQUES FUNDACIÓ SGAE que trobarà penjat al web d’Eòlia (apartat beques) i el presentar-lo, en els terminis pertinents establerts, a les dependències de la Secretaria Acadèmica del centre.

2) Presentar, conjuntament amb el full de sol·licitud, una carta de motivació.

3) En el cas dels aspirants a alumnes a primer curs, és indispensable que hagi superat la prova específica d’accés.

4) Haver-se matriculat prèviament a un mínim de 60 crèdits ECTS (alumnes de 1r, 2n i 3r curs) o haver-se matriculat com a mínim als 15 crèdits corresponents al Treball Final de Carrera (alumnes de 4t curs).

5) Residir a l’Estat espanyol en el moment de presentar la sol·licitud.

6) Ser soci de SGAE o, en el seu defecte, fer-se’n, un cop la beca li hagi estat atorgada.

 

SELECCIÓ, VALORACIÓ I RESOLUCIÓ

Les sol·licituds degudament presentades seran avaluades per un comitè de selecció, constituït per membres de la Fundació SGAE i membres de NOVA EÒLIA, SL (Direcció del centre, Prefectura d’estudis i el Cap de l’especialitat de Dramatúrgia i Direcció).

Un cop feta una preselecció, els aspirants a les BEQUES FUNDACIÓ SGAE seran convocats, individualment, a una entrevista personal.

En el procés de selecció es valorarà:Logo_SGAE_Catalan

  1. a) Aspirants d’alumnes:

– Carta de motivació
– CV de l’aspirant
– Expedient acadèmic de la prova d’accés
– Ingressos familiars o individuals, en el cas que l’aspirant sigui independent econòmicament

  1. b) Alumnes:

– Carta de motivació
– CV de l’aspirant
– Expedient acadèmic de l’alumne
– Ingressos familiars o individuals, en el cas que l’aspirant sigui independent econòmicament

La resolució final es comunicarà als beneficiats via correu electrònic el 14 de setembre de 2018.

Els aspirants seleccionats disposaran de 10 dies hàbils a partir de la comunicació de la resolució per acceptar (o no) la beca atorgada i, també, d’acceptar les obligacions consegüents derivades de la seva matriculació.

La secretaria acadèmica del centre expedirà un document d’acceptació de la beca, que haurà de signar obligatòriament el seleccionat. Conjuntament amb aquest document, s’hi ajuntarà el comprovant d’afiliació a la Societat General d’Autors i Editors (SGAE)

OBLIGACIONS

Els beneficiats de les BEQUES FUNDACIÓ SGAE hauran de complir amb les obligacions següents:

1) Seguir el programa acadèmic amb el màxim d’aprofitament, d’assistència i de participació. També hauran de mencionar l’atorgament de la beca en els seus currículums artístics.

2) Contribuir a enriquir la vida acadèmica i artística d’Eòlia ESAD mitjançant l’assistència i participació a les activitats del centre als quals se’ls convoqui.

Totes aquestes activitats estan orientades a complementar la seva formació acadèmica i artística.

3) Ser soci de SGAE o, en el seu defecte, fer-se’n, un cop la beca li hagi estat atorgada.

L’incompliment d’aquestes obligacions podria comportar la pèrdua automàtica de l’ajut econòmic i, en conseqüència, la seva cancel·lació definitiva. NOVA EÒLIA, SL es reserva el dret de dirimir qualsevol eventualitat no prevista en aquestes bases.

ALTRES RESERVES

La presentació d’una sol·licitud a aquesta convocatòria implica, per part de les persones candidates, l’acceptació de les bases aquí recollides, així com dels criteris i decisions que NOVA EÒLIA SL pugui prendre davant de qualsevol dubte d’interpretació sobre aquestes bases i les condicions enunciades aquí.

NOVA EÒLIA SL es reserva el dret d’anul·lar la present convocatòria, o bé canviar-ne alguna de les seves condicions, si per causes alienes a la seva voluntat no es pogués complir amb el normal desenvolupament de la mateixa.

Igualment, NOVA EÒLIA SL podrà declarar nul·les les sol·licituds que presentin irregularitats en les dades identificatives de les persones candidates. També es reserva el dret de declarar deserta la resolució en cas que cap de les persones candidates sigui elegible per a les BEQUES SGAE.

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

La presentació de sol·licituds s’hauran de fer efectives mitjançant registre a la secretaria acadèmica d’EÒLIA (carrer de Casp, 82 baixos – 08002 Barcelona) des del 2 juliol al 14 setembre 2018.

 

Barcelona, 2 de març  de 2018