Logos FS 20 anys

 

La FUNDACIÓ SGAE i NOVA EÒLIA, SL, mitjançant un conveni mutu de col·laboració, estableixen per al curs 2017-2018, la 1a convocatòria de BEQUES SGAE per a alumnes d’estudis superiors de Dramatúrgia i Direcció Escènica d’EÒLIA ESAD.

 

Signatura Beques Sgae 2017 web

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El director de la Societat General d’Autors i Editors a Catalunya i Balears, Ramon Muntaner, i la fundadora i codirectora d’Eòlia, Escola Superior d’Art Dramàtic, Rosa Galindo; el soci d’Eòlia, Paco Mir, i el soci d’Eòlia, Joan Lluís Bozzo, han signat un acord segons el qual ambdues entitats reforcen el seu compromís per la creació i promoció de noves dramatúrgies en l’àmbit de la pedagogia, la divulgació del text i la protecció de la creació autoral.

La Societat General d’Autors i Editors, per mitjà de la Fundació SGAE, dóna suport a l’ESAD Eòlia no només en el desenvolupament de programes relacionats amb la formació, la promoció, la difusió de la dramatúrgia, sinó també, per la millora del coneixement dels alumnes de tot el vinculat el dret d’autor i la propietat intel·lectual.

Fundació SGAE i ESAD Eòlia: quatre anys compartint projectes de suport i promoció de la dramatúrgia emergent

La Fundació SGAE va iniciar ja a l’any 2013 un conveni de col·laboració amb Eòlia per a l’organització del «Taller de creació de dramatúrgies contemporànies», en el marc dels cursos de pràctica professional d’Eòlia 2013-2014. Sota el mestratge dels dramaturgs —i també directors del projecte— Pablo Ley i Carles Mallol, els alumnes del darrer curs de l’escola van treballar l’escriptura dramàtica a partir del text inicial d’un dramaturg professional ja consolidat. Així, i durant tot un curs acadèmic, dramaturgs, compositors i actors van treballar de manera interdisciplinària per crear una nova creació dramàtica col·lectiva que van exhibir en una sala de teatre oberta al públic en general.

Fruit d’aquesta col·laboració, l’any 2014 van veure la llum les peces La gent molesta, amb text i direcció de Carles Mallol, i Big Bang Hell Club – El viatge d’Orfeu, amb dramatúrgia de Pablo Ley, direcció escènica de Josep Galindo i composició musical de Jorge de la Torre, que va desenvolupar el concepte de dramatúrgia musical amb el Taller de Músics.

El 2014, la col·laboració de la Fundació SGAE amb Eòlia es va centrar a donar suport al projecte del nou taller «La platea», dins d’El Planter, adreçat a joves d’entre 17 i 19 anys interessats en la creació contemporània i les noves dramatúrgies. El curs es va impartir d’octubre de 2014 a juny de 2015 a la mateixa escola, i els mesos de desembre de 2014 i febrer i març de 2015 a la seu de la SGAE i la Fundació SGAE a Catalunya. El 2014 la nostra entitat també va col·laborar en el «Curs pràctic d’escriptura de teatre musical», que van impartir Joan Lluís Bozzo, director, dramaturg i lletrista, i Joan Vives, compositor, lletrista i director musical, del 27 de gener al 30 de juny de 2014.

L’any 2015 la col·laboració entre la Fundació SGAE i Eòlia es va centrar en el «Taller de creació per a joves», el qual es va celebrar del 19 al 21 de juny a la seu d’Eòlia a Barcelona. El seu objectiu era fomentar la creació contemporània i les noves dramatúrgies entre les noves generacions.

El 2016, la nostra entitat va col·laborar en el projecte «Pràctiques d’escenificació d’Eòlia i Fundació SGAE», el treball pràctic dels estudis superiors d’art dramàtic de l’especialitat de Dramatúrgia i Direcció que es va desenvolupar durant el curs acadèmic 2016-2017. La finalitat d’aquest projecte era que els autors emergents creessin una peça teatral breu per ser representada en públic. Sota la supervisió d’un tutor, cada autor havia de realitzar una síntesi amb els coneixements adquirits en els estudis i amb les seves pròpies intuïcions creatives. Les «Pràctiques d’escenificació d’Eòlia i Fundació SGAE» representen un espai fonamental d’experimentació per als estudiants i volen potenciar la consolidació de noves línies de recerca i creació a partir de l’impuls d’autogestió dels estudiants.

Pel que fa a la tasca divulgativa i pedagògica sobre els drets d’autor que duu a terme la SGAE a Catalunya, han estat diverses les sessions informatives sobre propietat intel·lectual que s’han impartit, del 2013 al 2017, als alumnes d’Eòlia.

 

GUANYADORS BEQUES SGAES 2017/2018

Aquí teniu els guanyadors de la 1a Convocatòria de BEQUES SGAE per a estudis superiors de Dramatúrgia i Direcció escènica d’EÒLIA ESAD de primer, segon, tercer i quart curs: Yaiza Peña Soley, Priscil·la Zanni Bertran, Marcel Clement Valera, Antonio Castro Lappi, Maria Donoso Sánchez, Jordi Casado Olivas i Francesc Sabater Echarte. Felicitats a tots!

 

REQUISITS
L’alumnat d’EÒLIA ESAD, interessat a optar a les BEQUES SGAE, caldrà que compleixi amb els requisits següents:
1) Emplenar el full de sol·licitud de BEQUES SGAE (descarrega aquí el full de sol·licitud) i presentar-lo, en els terminis pertinents establerts, a les dependències de la Secretaria Acadèmica del centre.
2) Presentar, conjuntament amb el full de sol·licitud, una carta de motivació.
3) En el cas dels aspirants a alumnes a primer curs, és indispensable que hagi superat la prova específica d’accés.
4) Haver-se matriculat prèviament a un mínim de 60 crèdits ECTS (alumnes de 1r, 2n i 3r curs) o haver-se matriculat com a mínim als 15 crèdits corresponents al Treball Final de Carrera (alumnes de 4t curs).
5) Residir a l’Estat espanyol en el moment de presentar la sol·licitud.
6) Ser soci de SGAE o, en el seu defecte, fer-se’n, un cop la beca li hagi estat atorgada.

DOTACIÓ ECONÒMICA
La dotació econòmica de les BEQUES SGAE queda distribuïda de la manera següent:

2 beques de 2.200€ per a alumnes de primer curs.
5 beques de 1.100€ per a alumnes de segon, tercer i quart curs.

L’import de la beca es descomptarà de la matrícula corresponent. En cap cas, els beneficiaris percebran directament la quantia econòmica atorgada.

SELECCIÓ, VALORACIÓ I RESOLUCIÓLogo_SGAE_Catalan
Les sol·licituds degudament presentades seran avaluades per un comitè de selecció, constituït  per membres de SGAE, de la Fundació SGAE i de NOVA EÒLIA, SL (Direcció del centre, Prefectura d’estudis i el Cap de l’especialitat de Dramatúrgia i Direcció).

Un cop feta una preselecció, els aspirants a les BEQUES SGAE seran convocats, individualment, a una entrevista personal.

En el procés de selecció es valorarà:
a) Aspirants d’alumnes:
– Carta de motivació.
– CV de l’aspirant.
– Expedient acadèmic de la prova d’accés.
– Ingressos familiars o individuals, en el cas que l’aspirant sigui independent econòmicament.
b) Alumnes:
– Carta de motivació.
– CV de l’aspirant.
– Expedient acadèmic de l’alumne.
– Ingressos familiars o individuals, en el cas que l’alumne sigui independent econòmicament.

La resolució final es comunicarà als beneficiats via correu electrònic el 17 de setembre de 2017.

Els aspirants seleccionats disposaran de 10 dies hàbils a partir de la comunicació de la resolució per acceptar (o no) la beca atorgada i, també, d’acceptar les obligacions consegüents derivades de la seva matriculació.La secretaria acadèmica del centre expedirà un document d’acceptació de la beca, que haurà de signar obligatòriament el seleccionat. Conjuntament amb aquest document, s’hi ajuntarà el comprovant d’afiliació a la Societat General d’Autors i Editors (SGAE)

OBLIGACIONS
Els beneficiats de les BEQUES SGAE hauran de complir amb les obligacions següents:
1) Seguir el programa acadèmic amb el màxim d’aprofitament, d’assistència i de participació. També hauran de mencionar l’atorgament de la beca en els seus currículums artístics.
2) Contribuir a enriquir la vida acadèmica i artística d’Eòlia ESAD mitjançant l’assistència i participació a les activitats del centre als quals se’ls convoqui. Totes aquestes activitats estan orientades a complementar la seva formació acadèmica i artística.
3) Ser soci de SGAE o, en el seu defecte, fer-se’n, un cop la beca li hagi estat atorgada.

L’ incompliment d’aquestes obligacions podria comportar la pèrdua automàtica de l’ajut econòmic i, en conseqüència, la seva cancel•lació definitiva. NOVA EÒLIA, SL es reserva el dret de dirimir qualsevol eventualitat no prevista en aquestes bases.

ALTRES RESERVES
La presentació d’una sol•licitud a aquesta convocatòria implica, per part de les persones candidates, l’acceptació de les bases aquí recollides, així com dels criteris i decisions que NOVA EÒLIA SL pugui prendre davant de qualsevol dubte d’interpretació sobre aquestes bases i les condicions enunciades aquí.

NOVA EÒLIA SL es reserva el dret d’anul·lar la present convocatòria, o bé canviar-ne alguna de les seves condicions, si per causes alienes a la seva voluntat no es pogués complir amb el normal desenvolupament de la mateixa.

Igualment, NOVA EÒLIA SL podrà declarar nul·les les sol·licituds que presentin irregularitats en les dades identificatives de les persones candidates. També es reserva el dret de declarar deserta la resolució en cas que cap de les persones candidates sigui elegible per a les BEQUES SGAE.

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
La presentació de sol·licituds s’hauran de fer efectives mitjançant registre a la secretaria acadèmica d’EÒLIA (carrer de Casp, 82 baixos – 08010 Barcelona) des de l’1 juliol al 15 setembre 2017.

Barcelona, 2 de maig de 2017