De forma paral·lela als Estudis oficials Superiors d’Art Dramàtic, Eòlia segueix oferint l’oportunitat de cursar els plans formatius professionals amb titulació pròpia que l’escola ha estat desenvolupant i perfeccionant any rere any des de la seva fundació.

Aquests itineraris també tenen un recorregut potencial de quatre anys; ofereixen un diploma final intern del centre i tenen -ja des de la seva implantació- una marcada vocació de connectar l’alumne/a (actor, cantant i director) amb el món professional, tenint molt en compte el seu punt de partida, i potenciant un desenvolupament orgànic i creatiu de les seves condicions innates.

Per altra banda, són més condensats a nivell d’horaris que els plans d’estudi de la titulació superior. És poden cursar seguint els recorreguts recomanats d’assignatures per especialitats, o bé de forma lliure triant el teu propi recorregut acadèmic (sempre comptant amb l’assessorament del centre).

Descarrega’t aquí pdf resum de la Formació Lliure 2018/2019

PLANS FORMATIUS D’INTERPRETACIÓ, CANT I TEATRE MUSICAL

Primer curs

Assignatures h/setmana
Interpretació 1 6
Fonaments del moviment 3
Veu 1 2
Dramatúrgia 1 2
Introducció al llenguatge cinematogràfic 1

Segon curs

Assignatures h/setmana
Interpretació 2 6
Entrenament corporal 1 3
Veu 2 1,5
Dramatúrgia 2 2
L’actor davant la càmera 1 3

Tercer curs

Assignatures h/setmana
Interpretació 3 6
Entrenament corporal 2 3
Veu 3 1,5
Dramatúrgia 3 2
L’actor davant la càmera 2 3

Primer curs

Assignatures h/setmana
Interpretació 1 6
Fonaments del moviment 3

Segon curs

Assignatures h/setmana
Interpretació 2 6
Entrenament corporal 1 3

Tercer curs

Assignatures h/setmana
Interpretació 3 6
Entrenament corporal 2 3

Primer curs

Assignatures h/setmana
Interpretació 1 6
Fonaments del moviment 3
Veu 1 2
Dramatúrgia 1 2
Tècnica integral de cant 1/2 2
Llenguatge musical 1 1,5
Cant particular 1 40min

Segon curs

Assignatures h/setmana
Interpretació 2 6
Entrenament corporal  1 3
Veu 2 1,5
Dramatúrgia 2 2
Laboratori d’estils 1/2 1,5
Interpretació de cançons 1/2 2-3
Llenguatge musical 2 1,5
Cant particular 2 30min

Tercer curs

Assignatures h/setmana
Interpretació 3 6
Entrenament corporal 2 3
Veu 3 1,5
Dramatúrgia 3 2
Cultura de cant/Repàs tècnica 1,5
Projecte musical 1/2 2-3
Llenguatge musical 3 1,5
Cant particular 3 30min

Primer curs

Assignatures h/setmana
Tècnica integral de cant 1/2 2
Llenguatge musical 1 1,5
Cant particular 1 40min

Segon curs

Assignatures h/setmana
Laboratori d’estils 1/2 1,5
Interpretació de cançons 1/2 2-3
Llenguatge musical 2 1,5
Cant particular 2 30min

Tercer curs

Assignatures h/setmana
Cultura cant/ Repàs tècnica 1,5
Projecte musical 1/2 2-3
Llenguatge musical 3 1,5
Cant particular 3 30min

Informació acadèmica

Per optar als plans formatius de l’Escola Lliure cal realitzar una prova de nivell. Les proves es fan a partir de juliol, tots els dimecres en horari de matí o tarda (més informació pàgina 5).

MATRÍCULA: juny-octubre 2018. Agost tancat.

Inici de classes 1r curs: dijous 4 d’octubre
Inici de classes 2n-3r-4t curs: dilluns 17 de setembre
Fi de classes: divendres 21 de juny

Semestre 1: del 4 d’octubre al 9 de febrer
Semestre 2: de l’11 de febrer al 21 de juny

Vacances i festius 2018-2019

* Hi ha una matrícula anual d’accés als plans formatius (varia en funció del pla formatiu). Els alumnes de 2n o 3r del pla formatiu gaudeixen d’un descompte especial en la matrícula del següent curs.
* Si es fa el pagament de la totalitat del curs abans de l’inici, l’alumne gaudeix d’un 5% de descompte.

Torn de matí (10h) o tarda (16h)
Dimecres 5, 12, 19 i 26 de setembre i dimecres 3 d’octubre de 2018
Incorporacions tardanes a curs 2018/19: cal que sol·liciteu entrevista personal a eolia@eolia.cat

SECRETARIA ACADÈMICA: Recollida de dades (CV, foto, qüestionari i aspiracions de l’alumne).
9.45h-10h / 15.45h-16h

PROVES D’INTERPRETACIÓ I/O DE CANT: Presentació d’un monòleg i/o una cançó
10h-12h / 16h-18h

ENTREVISTA AMB L’ALUMNE/A I RESULTAT: Entrevista final amb direcció

QUINA DOCUMENTACIÓ CAL PORTAR EL DIA DE LA PROVA?

 • 1 currículum vitae laboral i/o artístic
 • 1 fotografia de mida carnet
 • 1 fotocòpia DNI (o equivalent)

EN QUÈ CONSISTEIX LA PROVA?

 • PROVA D’INTERPRETACIÓ: Memoritzar i interpretar un text dramàtic d’una durada entre 3 i 6 minuts.
 • PROVA DE CANT: Memoritzar, cantar i interpretar una cançó d’una durada entre 2 i 4 minuts. L’aspirant pot triar o fer-la a capella o sobre una base instrumental (que cal que porti en CD o pendrive).

LLOC DE LA PROVA
Eòlia ESAD – Carrer Casp 82 baixos (08010 BCN) – 93 319 23 97 – www.eolia.cat – eolia@eolia.cat

TAXA DE LA PROVA
La taxa de la prova és de 20€. Paguen la taxa els aspirants que fan la prova d’INTERPRETACIÓ o la de CANT. La resta, no. La taxa de la prova s’ha d’abonar abans del dia de la prova (no es pot pagar el mateix dia).

Descarrega’t aquí el full d’inscripció a la prova d’accés dels plans formatius de l’escola lliure.

Qui ha de fer la prova? Qui ha de fer l’entrevista?

PLANS FORMATIUS

 • INICIACIÓ A LA INTERPRETACIÓ: Entrevista amb el cap del departament d’INTERPRETACIÓ.
 • PLA BÀSIC DE TEATRE: Prova d’INTERPRETACIÓ.
 • PLA DE TEATRE I CÀMERA: Prova d’INTERPRETACIÓ.
 • PLA DE TEATRE I MUSICAL: Prova d’INTERPRETACIÓ i de CANT.
 • PLA BÀSIC DE CANT: Prova de CANT.

ASSIGNATURES SOLTES

 • INTERPRETACIÓ 1, 2 o 3: Prova d’INTERPRETACIÓ.
 • INTERPRETACIÓ DE CANÇONS 1 o 2: Prova de CANT.
 • PROJECTE MUSICAL 1 o 2: Prova de CANT.
 • L’ACTOR DAVANT LA CÀMERA 1 o 2: Prova d’INTERPRETACIÓ.

Resta d’assignatures de primer curs: Ni entrevista ni prova. Es poden matricular directament.

Taxes acadèmiques de Secretaria per al curs acadèmic 2018-2019:

Sol·licitud d’Expedients acadèmics i/o altres tipus de Certificats d’estudis segellats i signats (inclou detall d’assignatures cursades, hores de formació i/o pagaments) 12€
Sol·licitud de Certificats (històric) de professorat segellats i signats (inclou detall d’assignatures i nombre d’hores impartides i/o pagaments) 12€
Fiança per lloguer anual d’un armariet personal (inclou clau) 10€
Duplicat del Carnet d’Eòlia 1€

 

CURS DE PRÀCTICA PROFESSIONAL

El quart curs (o Curs de Pràctica Professional) és eminentment pràctic i té com a finalitat principal connectar l’estudiant amb el món professional, mitjançant dues experiències teatrals:

 • AUDICIÓ: (1r quadrimestre –de setembre a desembre-) està tutelada per un director teatral i té com objectiu l’assaig i la presentació final davant de públic d’un treball individual (o monòleg) per part de cadascun dels estudiants.
 • MUNTATGE: (2n quadrimestre -de gener a abril-) consisteix en submergir-se en el procés de creació d’una obra original de la mà d’un dramaturg i un director, feta a mida pels integrants de l’equip; i que es representarà dues setmanes en el context d’Eòlia i buscarà -segons els resultats- l’encaix en el context de programació d’alguna de les sales professionals de Barcelona.
Assignatures h/set Quadrimestre Teatre Teatre i Musical
Interpretació-audició 6 1er si si
Càsting i coaching 2 1er si si
Dramatúrgia aplicada 3 1er si si
Interpretació de cançons-audició 2 1er no si
Cant particular-audició 30min 1er no si
Muntatge/Taller (assajos) 15/20h 2on si si
Els alumnes que han cursat de forma COMPLETA i SATISFACTÒRIA els tres anys dels plans formatius de Teatre i Cinema o Teatre i Musical, tenen accés directe al CPP. També es pot accedir a aquest curs via prova d’accés, sempre i quan l’aspirant pugui demostrar el nivell requerit (formació i experiència professional). Consulteu data de la prova a recepció.

 

FORMACIÓ EN Direcció escènica i dramatúrgia

Des d’Eòlia es vol potenciar el creixement i la formació de joves directors i dramaturgs, i és per això que es van crear al 2006 els primers cursos d’Introducció a la dramatúrgia i a la direcció escènica que han resultat una eina de dinamització molt activa en el centre. Des dels departaments es potencia, doncs, que es puguin produir sinèrgies entre els estudiants de dramatúrgia i direcció i els alumnes del pla d’estudis d’interpretació de l’Escola Lliure, de cara a generar projectes en comú.

I també es convida als estudiants de dramatúrgia a prendre part en el procés dels assajos del Taller/Muntatge de quart; oferint-los així la possibilitat d’estar a prop d’un procés de creació professional. D’aquesta manera amb aquests cursos són alguna cosa més que una introducció ja que oferim la possibilitat a l’alumne que s’integri (de manera tutelada) al nostre concepte de plataforma de creació.

Per accedir a aquests estudis cal realitzar una entrevista d’orientació pedagògica amb el cap del departament de Dramatúrgia i Direcció.

MATRÍCULA OBERTA: juny-setembre 2018. Agost tancat.

Inici de classes 1r curs: dimecres 4 d’octubre
Inici de classes 2n-3r-4t curs: dilluns 17 de setembre
Fi de classes: divendres 21 de juny

Semestre 1: del 4 d’octubre al 8 de febrer
Semestre 2: de l’11 de febrer al 21 de juny

Vacances i festius 2018-2019

*Hi ha una matrícula anual d’accés a la formació de 90€.
* Si es fa el pagament de la totalitat del curs abans de l’inici, l’alumne gaudeix d’un 5% de descompte.

FORMACIÓ BÀSICA (sense requisits previs)

Assignatures h/set  Horari
Escenificació i direcció escènica 3h  Dilluns 15 – 18h
Monòleg i diàleg  3h Divendres 16 – 19h

APROFUNDIMENT RECORREGUT DRAMATÚRGIA
(és necessari haver cursat la formació bàsica o demostrar experiència)

Assignatures h/set Semestre Horari
Tema, estructura formal i recopilació de materials. 2h S1 (setembre-gener) Dimarts 18 – 19h
Personatge i estructura de personatges 2h 2h S1 (setembre-gener) Dijous 18 – 20h
Espai. Significació de l’espai. 2h  S2 (febrer-maig) Dijous 16 – 18h
Invenció de l’argument 2h S1 (setembre-gener) Dimecres 18 – 20h
Llengua parlada vs. llengua escrita 2h S2 (febrer-maig) Dimarts 18 – 20h

APROFUNDIMENT RECORREGUT DIRECCIÓ ESCÈNICA
(és necessari haver cursat la formació bàsica o demostrar experiència)

Assignatures h/set Semestre Horari
Direcció d’actors. 3h Anual Divendres 16 – 19h