Estudis Superiors d’Art Dramàtic

informació general

Convocatòria a la prova d’accés 2019:  

Eòlia ESAD efectua anualment una prova específica d’accés per als aspirants als estudis superiors d’art dramàtic, especialitats d’Interpretació i de Direcció escènica i Dramatúrgia (el mes de juny en convocatòria ordinària i al setembre, en convocatòria extraordinària) d’acord amb el que estableix a la resolució corresponent, que publica el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, en el seu Diari Oficial (DOGC).

Període d’inscripció a la prova d’accés: de l’11 d’abril al 7 de juny de 2019 
Període de proves presencials: del 17 al 27 de juny de 2019 

RESOLUCIÓ EDU/354/2019, del 11 de febrer de 2019, de convocatòria i bases específiques de proves d’accés als ensenyaments artístics superiors adaptats a l’Espai Europeu d’Educació Superior, corresponents al curs 2019-2020.

Places ofertes per l’Especialitat Interpretació: 36
Places ofertes per l’Especialitat Direcció escènica i Dramatúrgia: 12

 • Bases prova Especialitat Direcció escènica i Dramatúrgia 2019   [Descarrega’t pdf]
 • Horaris convocatòria [Publicació el 10 juny de 2019]

 

Documentació a presentar:

Per tal de ser admès a la prova, l’aspirant haurà de lliurar a la secretaria acadèmica del centre la documentació següent:

 • SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ A LA PROVA D’ACCÉS
 • Original i fotocòpia del DNI (o la targeta de residència on consta el NIE dels aspirants amb nacionalitat no espanyola).
 • Una fotografia mida carnet.
 • Currículum vitae i/o artístic.
 • Document oficial que acrediti que l’aspirant té el títol de batxillerat (o equivalent), o d’haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys, o la prova per a aspirants sense requisit acadèmic per a majors de 18 anys.
 • Pagament de la taxa d’inscripció: 185 € (Ingrés bancari: ES89 2100 2878 6102 0068 7773 La Caixa).

Podeu sol·licitar informació sobre els textos dels monòlegs i cançons per la prova d’accés enviant un correu a eolia@eolia.cat

Jornada de portes obertes 5 d’abril de 2019

Eòlia ofereix cada any unes jornades de portes obertes, on els interessats a cursar els Estudis Superiors d’Art Dramàtic poden visitar les nostres instal·lacions, gaudir de classes gratuïtes d’interpretació i cant, informar-se sobre l’accés i les beques i veure actuacions dels nostres alumnes.

Més informació sobre la nostra jornada de portes obertes clicant en aquest enllaç

 

Curs de preparació a la prova d’accés

Curs específic de preparació per a la prova d’accés al Títol Superior en Art Dramàtic especialitat d’Interpretació. Eòlia ofereix diferents sessions de treball per tal de recolzar els aspirants en les futures proves, de la mà de professionals vinculats a l’escola.

Del 24 de maig al 15 de juny de 2019  (4 caps de setmana). Més informació em aquest enllaç:  www.eolia.cat/preparacio-prova-acces/ 

.

Informació sobre l’accés

Entrevistes informatives individuals durant tot l’any

Els aspirants interessats a cursar els Ensenyaments Artístics Superiors d’Art Dramàtic poden sol·licitar una entrevista informativa prèvia al període d’inscripció a eolia@eolia.cat o bé a través del telf. 933 192 397.

Aquesta entrevista prèvia serveix tant per informar a l’aspirant de tots els aspectes relacionats amb el tipus d’especialitat per la qual està interessat com per fer una primera avaluació del seu perfil, currículum i potencial de cara a superar els exercicis específics d’accés al primer curs.

Sessions explicatives i visites guiades a Centres d’ensenyament secundari de Catalunya durant tot l’any

Eòlia es posa a disposició dels centres d’Ensenyament Secundari de Catalunya per tal d’oferir en qualsevol moment de l’any visites guiades en grup i sessions explicatives als alumnes, relacionades amb els Ensenyaments Artístics Superiors d’Art Dramàtic. Els centres interessats poden contactar amb el centre a través del telf. 933 192 397 o bé eolia@eolia.cat

La Resolució de la Direcció General de Centres Concertats i Centre Privats (del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya) de 29 de setembre de 2011 autoritzava al centre educatiu Eòlia a oferir un màxim de 144 places per als Estudis Superior entre les dues especialitats (Interpretació i Direcció escènica i Dramatúrgia) i els quatre anys que comporta el seu desplegament a ple rendiment. Per regla general, el nombre de places ofertes de nou ingrés és de 24 per a l’especialitat d’Interpretació i 12 per a la de Direcció escènica i Dramatúrgia. De les 24 places d’Interpretació, a partir de segon curs, els estudiants hauran de triar una de les dues mencions d’optativitat que el centre ofereix: Musical i cinema i TV.
Els ensenyaments artístics de titulació superior en Art Dramàtic tindran com objectiu generar la formació qualificada de professionals en els àmbits de la Interpretació, la Direcció escènica i la Dramatúrgia i en aquelles àrees de coneixement i investigació vinculades a elles. El perfil ideal per a l’aspirant a la prova d’accés és bastant ampli i pot estar obert a diversos perfils i característiques donat el caire creatiu d’una formació basada en la diferència i en la singularitat dels aspirants. No obstant, hi ha una sèrie de característiques tipus que es valoren a l’hora d’establir la idoneïtat del perfil d’accés, i ens porten a una sèrie de reflexions temàtiques.

Edat

El perfil d’edat a les dues especialitats és variable. No es considera l’edat com un tret diferencial que dificulti o faciliti l’ingrés, ni en positiu ni en negatiu. Però es considera un tret distintiu positiu la varietat d’edats en els aspirants a les dues especialitats. Malgrat tot, sovint els aspirants a l’especialitat de Direcció escènica i Dramatúrgia, tenen un perfil d’edat superior als d’Interpretació. No obstant, aquest fet no seria mai un criteri discriminatori.

Experiència

Pot ser interessant tenir a les classes simultàniament estudiants d’experiències diferenciades; tant aquells que tenen una formació o experiència prèvies, com aquells que sense tenir experiència artística tangible mostrin unes qualitats bàsiques positives per a l’aprenentatge de la formació.

Sensibilitat artística i originalitat

Es valorarà com a tret diferencial positiu la sensibilitat artística potencial dels aspirants i la seva originalitat més que no pas la seva experiència en formacions prèvies en les dues especialitats.

Sensibilitat intel·lectual

Es valorarà també, a part dels coneixements intel·lectuals i la preparació cultural, la sensibilitat intel·lectual que mostrin els participants a la prova d’accés.

Qualitats per al treball en equip

Es valora positivament per a l’èxit de la realització dels estudis que l’estudiant tingui qualitats i capacitats comunicatives per a establir el diàleg i per realitzar feina en equip.

Estudis previs

En les dues especialitats és imprescindible que els estudiants hagin cursat i aprovat el segon curs de Batxillerat o bé, tinguin una titulació d’accés a estudis superiors o universitaris equivalent avalada o homologable per la Generalitat de Catalunya.

 

Informació acadèmica general

Presentació del curs 2018/2019: divendres 14 de setembre
Inici de classes: dilluns 17 de setembre

Semestre 1: del 17 de setembre a l’1 de febrer
Setmana blanca: del 4 al 8 de febrer
Semestre 2: de l’11 de febrer al 20 de juny

Vacances i festius 2018-2019 

Període i procediment de matriculació

Període matriculació primer curs: del 1 al 12 de juliol de 2019

Alumnes nous de primer curs

Tindran el dret de matricular-se els primers 24 qualificats per a l’especialitat d’Interpretació i els primers 12, per a l’especialitat de Direcció escènica i Dramatúrgia. Ambdós hauran d’exercir aquest dret a matrícula en els set dies hàbils següents a la publicació de la llista definitiva d’admesos. La resta d’aspirants amb la nota final aprovada passaran a formar part de la llista d’espera i podran exercir el seu dret a matricular-se si transcorreguts els 7 dies hàbils, encara hi ha places disponibles.

Alumnes de cursos superiors

Podran exercir el dret a matricular-se en el període establert pel centre i d’acord amb la normativa de permanència

Documentació

Per tal de ser matriculat, l’alumnat haurà de lliurar a la secretaria acadèmica del centre la documentació següent:

   • Sol·licitud d’inscripció, facilitada pel mateix centre.
   • Expedient acadèmic de l’interessat, facilitat pel mateix centre.
   • Pagament efectiu del curs.

Sessions d’acollida i de tutorització

Un dels objectius prioritaris d’Eòlia és facilitar l’estada dels estudiants que s’incorporen al context dels seus estudis. Contínuament es dissenyen activitats amb la finalitat d’aconseguir una bona integració i adaptació a aquest nou entorn educatiu.

Jornada informativa de benvinguda. Xerrada adreçada als estudiants que es matriculen a Eòlia per primera vegada.
Acollida lingüística. Xerrada de presentació general de l’ús de les llengües a Eòlia, dels recursos, dels cursos d’àmbit oficial i de les activitats per a estudiants procedents d’indrets de fora de l’àmbit lingüístic català.

Personal de secretaria acadèmica. Eòlia compta amb un personal de secretaria acadèmica especialitzat en l’atenció al públic i coneixedor de l’estructura pedagògica del centre en els àmbits que li escauen de cara a informar l’alumnat ja matriculat com a les persones interessades que tot just acaben d’arribar a les instal·lacions.

Normativa de permanència

PRIMER CURS

Especialitat d’Interpretació. L’alumnat haurà de matricular-se de la totalitat dels crèdits corresponents a les assignatures de primer curs (60 c. ECTS). Aquest primer any té com a objectiu global posar a prova el seu instrument i la seva capacitat de progrés per poder encaminar els estudiants de manera específica als cursos superiors. Només de manera excepcional i prèviament analitzada, el centre permetrà l’accés a una matriculació parcial. Només en casos on el perfil professional (vinculat a les Arts Escèniques) del participant justifiqui aquesta incorporació. En aquest sentit, el centre ofereix un total de 2 places anuals d’incorporació parcial cada curs acadèmic.

Especialitat de Direcció escènica i Dramatúrgia. L’alumnat haurà de matricular-se de la totalitat dels crèdits corresponents a les assignatures de primer curs (60 c. ECTS). Només de manera excepcional i prèviament analitzada, el centre permetrà l’accés a una matriculació parcial. Només en casos on el perfil professional (vinculat a les Arts Escèniques) del participant justifiqui aquesta incorporació. En aquest sentit, el centre ofereix un total de 4 places anuals d’incorporació parcial cada curs acadèmic.

SEGON CURS

L’alumnat (en ambdues especialitats) tindrà la possibilitat de matricular-se a temps parcial d’un mínim del 50% dels crèdits (30 c. ECTS).

Especialitat d’Interpretació. A partir de segon curs, el Centre ofereix un total de 12 places per a la menció d’Optativitat de Musical i 12, per a la Menció d’Optativitat de Cinema i TV. Atès que les dues mencions tenen un nombre limitat de places a la capacitat de les seves assignatures pràctiques (numerus clausus) a l’oferta anual del centre, l’accés a les mateixes serà per criteri avaluatiu. És a dir, els que tinguin millor nota global a primer curs podran escollir les assignatures optatives de menció de segoh curs fins que els grups quedin plens. En el cas que algú no pugui cursar les assignatures optatives que desitja, podrà matricular-se a les de l’altra menció o bé acollir-se a la matriculació a temps parcial, esmentada anterior.

TERCER i QUART CURS

L’alumnat (en ambdues especialitats) tindrà la possibilitat de matricular-se a temps parcial d’un mínim del 50% dels crèdits per curs. I podrà anar realitzant els que li faltin de manera progressiva i sempre en funció de les compatibilitats o incompatibilitats que exigeixin el requisits previs de cada assignatura.

ASSIGNATURES SUSPESES

Quan un alumne/a suspengui una assignatures, això afectarà només a les assignatures o matèries dels cursos següents amb requisits previs vinculats a l’assignatura suspesa. Per altra banda, cada estudiant podrà matricular-se d’un màxim de 4 vegades a una mateixa assignatura; tenint en compte que cadascuna d’elles té una convocatòria d’examen oficial i una altra d’examen de recuperació.

Taxes acadèmiques de Secretaria per al curs acadèmic 2018-2019:

Cost del crèdit ECTS Especialitat INTERPRETACIÓ 112€
Cost del crèdit ECTS Especialitat DIRECCIÓ ESCÈNICA I DRAMATÚRGIA  90€
Cost d’assignatura matriculada en 2ª convocatòria o superior
Cada crèdit s’incrementa un 10%.
Matrícula d’honor
L’obtenció d’una Matrícula d’honor (o més) bonifica l’alumnat en la matriculació del curs següent. L’alumnat paga el 50% del crèdit equivalent al nombre de crèdits totals que han obtingut aquesta qualificació.
Sol·licitud d’Expedients acadèmics i/o altres tipus de Certificats d’estudis segellats i signats (inclou detall d’assignatures cursades, hores de formació i/o pagaments) 12€
Sol·licitud del Títol Superior en Art Dramàtic pendent
Sol·licitud del Suplement Europeu del Títol (SET) gratuït
Sol·licitud de Certificats (històric) de professorat segellats i signats (inclou detall d’assignatures i nombre d’hores impartides i/o pagaments) 12€
Gestió acadèmica i altres serveis per alumnes de Mobilitat entrant (inclou gestions d’admissió, ús del campus virtual i contractació d’assegurances) 37€
Gestió acadèmica de reconeixement i reconeixement per validació de crèdits ECTS d’alumnat (inclou fer l’estudi, reunions amb els caps d’especialitat, classificació de documentació, introducció de la informació en la plataforma del Departament d’ensenyament i participació en la seva aprovació) 37€
Ús dels armariets d’ús personal de l’alumnat (inclou clau) 10€
Duplicat del Carnet Eòlia 1€

BEQUES FUNDACIÓ SGAE DE SUPORT A LA DRAMATÚRGIA I DIRECCIÓ ESCÈNICA 2018


Amb l’esperit de fomentar la Dramatúrgia i Direcció escènica entre l’alumnat d’estudis superiors, la Fundació SGAE i NOVA EÒLIA SL, mitjançant un conveni mutu de col·laboració, estableixen per al curs 2018-2019, les bases de la  2ª convocatòria de BEQUES FUNDACIÓ SGAE per a alumnes d’estudis superiors de Dramatúrgia i Direcció Escènica d’ EÒLIA ESAD.     Logo_SGAE_Catalan                              

 • 1 beca de 1.650€ per a alumnes de 1r curs.
 • 6 beques de 1.100€ per a alumnes de 2n, 3r i 4t curs.

 

 

BECA EÒLIA 2019 – MILLOR NOTA DE LA PROVA D’ACCÉS (ESP. INTERPRETACIÓ)


Per l’accés al proper curs 2019-20 Eòlia convoca la 1ª edició de la BECA EÒLIA DE MILLOR NOTA A LA PROVA D’ACCÉS (en forma de bonificació econòmica a la matrícula de 1r curs del Títol Superior en Art dramàtic en l’especialitat d’Interpretació) amb l’objectiu de premiar l’esforç i el potencial demostrat durant els dies de les proves d’accés al centre.

La bonificació del beneficiat/da serà d’un 50% sobre l’import total de la matrícula del primer curs. L’alumne/a s’ha de matricular al 100% dels crèdits per tal d’optar a ser beneficiari/a de la beca Eòlia.

Resolució: 1 de juliol de 2019

 

 

BECA ERASMUS


Eòlia ESAD gaudeix de la Carta Erasmus d’Educació Superior 2014-2020 concedida per la Comissió Europea. Això permet al seu alumnat accedir a la concessió d’ajudes econòmiques de Mobilitat Erasmus +, financiades pel Ministeri d’Educació, Cultura i esport, per tal de realitzar part dels seus estudis o pràctiques, a institucions europees d’Educació Superior d’altres països del Programa Erasmus +

 

 

BECA MINISTERI D’EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS


Per ser uns estudis oficials reconeguts, l’alumnat d’ESAD té l’opció de sol·licitar anualment una beca al Ministeri d’Educació, Cultura i Esports dins de l’apartat dels ensenyaments superiors postobligatoris no universitaris.

La concessió de les mateixes es fan d’acord amb paràmetes següents:

   1. Quantia fixa
    • Beca bàsica
    • Quantia fixa lligada a la renda
    • Quantia fixa lligada a la residència de l’estudiant durant el curs escolar
   2. Quantia variable
    • Segons el resultat de la ponderació de la nota mitjana de l’expedient de l’estudiant i de la seva renda familiar.

Més informació:

gencat_cat

 

L’alumnat del nostre centre, matriculat a l’Escola Superior, que hagi cursat anteriorment ensenyaments de tipus oficial dins de l’Espai Europeu d’Educació Superior i n’hagi obtingut crèdits ECTS, podrà sol·licitar-ne el seu reconeixement d’acord amb allò establert per tal efecte.

Reconeixement per validació. L’alumnat del nostre centre, matriculat a l’Escola Superior, que tingui una experiència laboral i/o artística demostrable o bé uns estudis no oficials però totalment relacionats amb els estudis que cursa actualment, podrà sol·licitar-ne la seva validació d’acord amb allò establert per tal efecte.

Més informació [descarrega’t pdf]

Taula de RECONEIXEMENTS Juliol 2017

Els alumnes que estiguin cursant estudis Superiors d’Art Dramàtic en qualsevol escola superior de l’Estat espanyol així com en un centre oficialment reconegut dins l’àmbit europeu d’Educació Superior i que vulguin continuar-los en el nostre centre; es podran acollir a la possibilitat de fer un trasllat d’expedient o bé, a allò que hom defineix com una transferència de crèdits.

S’entén per transferència de crèdits a la inclusió en tots els documents acadèmics oficials acreditatius dels ensenyaments oficials de l’alumnat, els crèdits obtinguts en ensenyaments oficials cursats amb anterioritat i que no hagin estat objecte d’obtenció d’un títol oficial.

Condicions i documentació requerida:
a) Cal tenir aprovat un mínim de 60 crèdits ECTS a l’hora de fer la sol·licitud de trasllat d’expedient.
b) Presentació, conjuntament amb la sol·licitud de trasllat d’expedient, de l’original de l’Expedient acadèmic de l’anterior centre del sol·licitant.
c) Fer la sol·licitud dins dels terminis establerts pel nostre centre.

Una de les prioritats paral·leles de l’àrea pedagògica del centre és acompanyar en tot moment l’estudiant en el seu recorregut acadèmic. És per això que el centre disposa d’eines de suport informatiu totalment implementades, de les quals el PAT (Pla d’Acció Tutorial) n’és el més important. A continuació es descriuen succintament totes les accions i procediments del que consta el PAT:

Pla d’Acció Tutorial (PAT)

TIPUS D’ACCIÓ SEQÜÈNCIACIÓ RESPONSABLE(S)
Xerrada informativa d’acollida (Filosofia del centre, normatives, organització, calendari, horaris…) A l’inici de primer curs Director
Cap d’estudis
Caps d’especialitat
Caps de departament
Coordinador de la qualitat
Cap de secretaria acadèmica
Tutoria informativa col·lectiva (per curs, o grup) Semestral Cap d’estudis
Cap d’especialitat
Tutoria de les assignatures Pràctiques d’Interpretació/Escenificació (de grup, informativa, de valoració) Quan escaigui Tutor de l’assignatura corresponent
Tutoria d’assignatura o d’avaluació Quan escaigui El Cap d’estudis (d’acord amb la demanda del PDI) redirigeix la tutoria al Grup d’interès indicat: Cap d’estudis, tutor d’especialitat, Cap de departament, Tutor de curs o professor d’assignatura
Tutoria individual Quan escaigui Cap d’estudis (d’acord amb la demanda de l’alumnat) redirigeix la tutoria al grup d’interès implicat.
Tutoria específica de pas de curs (grupal) Al segon semestre Cap d’estudis
Cap d’especialitat
A partir del 2n curs els alumnes d’Eòlia ESAD tindran l’oportunitat d’estudiar un semestre o un estiu a l’estranger. Els alumnes tindran la possibilitat d’escollir un programa dins del programa ERASMUS+ o fora d’aquest programa.

Destinacions


UIC CHICAGOUniversity of Illinois at Chicago
(EUA) 
www.theatreandmusic.uic.edu
Semestre (agost-desembre)
Any acadèmic (agost-juny)
Beca: no
Places: 4

rose brufordRose Bruford College, London
(Regne Unit) 
www.bruford.ac.uk/courses/
Semestre (setembre-febrer)
Beca: ERASMUS+ (1.400Euros)
Places: 4

 

 

 

Calendari de convocatòries


Sol·licitud: Per a les convocatòries de la tardor (Chicago i Londres)  s’ha de presentar la sol·licitud i tots els documents com a data màxima el 14 de novembre 2018.

Selecció Eòlia persones candidates: la selecció es realitzarà durant el mes de Novembre (estudi de cada candidatura, proves d’idioma, etc.) i es comunicaran els resultats durant la primera setmana de Desembre.

(Adjunt trobareu els 2 PDFs detallats de cada una de les destinacions).

 

Requisits generals


Es valorarà el recorregut i expedient acadèmic de cada participant.

Es valorarà la carta de motivació a realitzar per a cada persona interessada en l’idioma estranger.

Recomanem tenir l’equivalent d’un nivell B2 d’una llengua estrangera majoritària (francès, anglès, alemany o italià) per fer aquests intercanvis. No fa falta un certificat, però com més alt és el vostre nivell, més gaudiu de l’experiència. Els alumnes que disposin d’un nivell alt d’idioma, tindran més puntuació.

Durant el període de selecció i en el cas que sigui necessari, es convocarà a les persones candidates per a realitzar la prova de nivell.

També es tindrà en compte: Nivell de maduresa artística i si s’han realitzat anteriors mobilitats en un similar context idiomàtic.

Informació a tenir en compte:

Si esteu estudiant la línia musical, i el centre que no inclou al seu programa estudis de cap assignatura d’especialitat musical, es recomana que la mobilitat sigui parcial (un semestre) i que sigui millor el primer semestre per afavorir la re-incorporació al pla d’estudis d’Eòlia durant el segon semestre. Si la mobilitat és anual, la incorporació a l’especialitat de musical (curs següent) no es pot fer de forma automàtica i serà obligatori fer un curs d’adaptació per recuperar les matèries no cursades. (si teniu qualsevol dubte, en podeu parlar en més detall amb la Núria Sánchez, nuria@eolia.cat).

Pels estudis de Direcció i Dramatúrgia, en general hi ha més cursos a UIC Chicago que a Rose Bruford College. Si voleu estudiar D+D a Rose Bruford, s’hauria de realitzar un itinerari a mida.

PROCEDIMENT I CALENDARI: MOBILITAT 


Mobilitat ERASMUS+

Durant el mes d’octubre i principis de Novembre: Convocatòria per estudiar durant la tardor de l’any següent a través d’ERASMUS+ i també Internacional. Els alumnes presentaran la sol·licitud a la secretaria d’Eòlia amb la documentació necessària i faran la prova d’anglès, en el cas que sigui necessari.

Durant el mes de Novembreadjudicació de les places per Chicago i Londres. El procés de sol·licitud a Chicago es continuarà immediatament, ja que és més complex a causa de la necessitat de tramitar el Visat. El procés per anar a  Londres es tornarà a posar en marxa durant la primavera.

Més informació per a la tramitació del Visat:

https://es.usembassy.gov/es/visas-es/

Després de la selecció (final de novembre- desembre): enviament de les sol·licituds a les institucions corresponents, qui seran els que confirmaran l’acceptació de l’alumne. Entrevistes per Skype amb UIC Chicago.

Guia de mobilitat  [Descarrega’t pdf]

La pràctica externa s’orienta a completar el coneixement i les competències de l’alumnat adquirides en l’àmbit acadèmic tot donant-li a conèixer la realitat del món productiu per tal d’enfocar el seu projecte de futur professional, alhora que li millora les seves possibilitats d’inserció laboral.

DIRECCIÓ ESCÈNICA I DRAMATÚRGIA

Les pràctiques externes en l’especialitat de Direcció escènica i dramatúrgia es fonamenta, sobretot, en la realització de pràctiques a empreses i/o companyies relacionades amb el món de l’espectacle. Aquesta col·laboració serà, segons el perfil de l’estudiant i en funció del criteri del centre, en tasques relacionades a ajudanties de direcció, assistències de direcció o de dramatúrgia, o de producció, o en qualsevol altre rol on s’entengui que l’alumnat pot posar en pràctica les seves habilitats i seguir entrenant la seva mirada com a part d’un equip professional de creació.

INTERPRETACIÓ

L’especialitat d’Interpretació no contempla la realització de practiques externes al llarg de la carrera. Les raons són diverses: Els estudis d’aquesta especialitat ja tenen un alt component de treball pràctic específic, tant guiat com autònom, en el recorregut dels crèdits obligatoris de l’especialitat. En aquest àmbit destaquen dues matèries: “Sistemes d’Interpretació” o “Pràctiques d’Interpretació”. “Sistemes d’Interpretació” ja té una alta incidència pràctica guiada pel professor on la majoria d’hores són presencials, i representa una de les disciplines troncals de més incidència en l’aprenentatge, per a la formació i la motivació de l’estudiant. Per altra banda, “Pràctiques d’Interpretació” és clau en el desenvolupament dels estudiants a mitjà i llarg termini, i és molt original pel que respecta al plantejament de com les pràctiques es relacionen amb el seu procés de formació.

Les “Pràctiques d’Interpretació” són, d’alguna manera, l’eix sobre el qual gira tota la carrera. L’estudiant ja està en contacte amb la professió durant tota la carrera (8 semestres/4 anys). L’alta incidència de professorat en actiu en el món professional durant tots els estudis a Eòlia fa que sigui fins a cert punt redundant inserir l’estudiant en un entorn professional.

El treball fi de carrera –en aquest cas a 4t curs- ja faria la funció pedagògica implícita d’unes pràctiques professionals externes, ja que el centre posa els estudiants en associació amb un director/directora d’escena i un autor/autora dramàtics professionals, i els dóna uns mitjans per portar a terme una producció original de manera completament autònoma amb un grup d’estudiants. Posar en mans dels productors a joves actors a cost zero per a què ocupin el lloc de joves actors que podrien tenir el seu primer contracte laboral no ens sembla ètic ni adequat.

Pensem un greuge comparatiu en l’àmbit del sector a nivell sindical. I que a certs actors se’ls assumeixi en una producció “en pràctiques” simplement perquè no cobren, i a canvi es deixi a d’altres a fora perquè generen un cost, no ens sembla no legítim ni escaient per a millorar les condicions de treball de la professió. Un actor “en pràctiques” ja està idòniament preparat per a treballar com a professional, i si no ho està, tampoc no pot ser un estudiant “actor o actriu en pràctiques”, perquè el requeriment professional davant del públic del món de l’espectacle l’obliga a una excel·lència de la qual no es pot escapar; i de la qual dependrà la qualitat final de la globalitat del projecte professional on se’l pogués inserir.

Difusió, durada, horaris i temporalització

L’oferta de pràctiques externes serà objecte de difusió pel centre d’acord amb els criteris que s’hagin establert. Eòlia posarà els recursos necessaris per tal de difondre amb garantia les ofertes de pràctiques a través dels seus propis canals divulgatius. Els estudiants podran rebre també ofertes de pràctiques externes d’empreses o companyies a través d’altres canals de difusió, sempre que s’ajustin als processos i criteris de l’assignatura i de l’escola i dels patrons de qualitat marcats per Departament d’Ensenyament de la generalitat de Catalunya.

La seva temporalització passarà, obligatòriament, pels estadis següents:

   • Planificació de les pràctiques externes abans de l’inici de les mateixes, en funció del perfil de l’estudiant.
   • Validació del centre de treball d’acord amb la normativa establerta pels sistemes de garantia de qualitat.
   • Assignació d’un tutor de pràctiques externes del centre de destí el qual treballarà en el seguiment de l’estudiant i en coordinació amb el coordinador de pràctiques externes d’Eòlia.
   • Seguiment de les pràctiques externes: a través d’instruments de control i de garantia establerts, amb la freqüència i personal de tutelatge necessaris per a l’òptim funcionament.
   • Avaluació de les pràctiques externes: després de la realització de les pràctiques, d’acord amb els procediments establerts.

Guia de l’assignatura Pràctiques externes  [Descarrega’t pdf]

El TFC (Treball final de carrera) és una assignatura de 15 crèdits ECTS, obligatòria al quart curs de les especialitats de INTERPRETACIÓ i DIRECCIÓ ESCÈNICA I DRAMATÚRGIA, que suposa la finalització dels estudis i demostra les competències professionals assolides pels estudiants al llarg del recorregut de la seva formació. Amb el TFC s’espera que els alumnes demostrin autonomia i capacitat per integrar tots els coneixements adquirits pel seu desenvolupament com a artistes.

Guia del Treball Final de Carrera  [Descarrega’t pdf]

Titulació Oficial Reconeguda

L’alumnat que superi aquests estudis obtindrà el Títol Superior d’Art Dramàtic, que queda inclòs a tots els efectes al nivell 2 del Marc Espanyol de Qualificacions per a l’Educació Superior i és equivalent al títol universitari de Grau (Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa, apartat 43 – BOE núm. 295, 10.desembre. 2013, pàg. 97892). D’altra banda, l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) ha verificat el Títol Superior d’Art Dramàtic que imparteix a Eòlia ESAD.

Tal i com requereixen tots els estudis de grau i els ensenyaments superiors no universitaris, per a l’obtenció del títol és imprescindible demostrar una competència en llengua estrangera de nivell B2, tal i com recull la Memòria de Verificació del títol, aprovada pel departament d’Ensenyament i l’AQU.

Suplement Europeu al Títol (SET)

Amb la finalitat de promoure la mobilitat d’estudiants titulats superiors dins l’Espai Europeu d’Educació Superior, el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya és el responsable d’expedir, junt amb el títol superior, el Suplement Europeu al Títol (SET), d’acord amb la normativa vigent.

El Suplement Europeu al Títol és el document que acompanya cadascun dels títols de l’educació superior de caràcter oficial i amb validesa en tot el territori estatal, amb la informació unificada, personalitzada per a cada títol superior, sobre els estudis cursats, els resultats obtinguts, les capacitats professionals adquirides i el nivell de titulació.

En cas de no haver completat els estudis conduents al títol superior de caràcter oficial i amb validesa en tot el territori estatal, no procedirà l’expedició del Suplement Europeu al Títol, sinó únicament d’una certificació d’estudis amb els continguts que procedeixin del model del SET.

.
+    Serveis a l’estudiant


+    Apartat de Qualitat


Eòlia ESAD imparteix, des de l’any acadèmic 2012-2013, ensenyaments artístics superiors en Art dramàtic, en les especialitats d’Interpretació (mencions de Musical i de Cinema i TV) i de Direcció Escènica i Dramatúrgia, amb titulació oficial reconeguda equivalent a Grau universitari, amb l’autorització del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i d’acord amb allò que estableix el Reial Decret 630/2010 del 14 de maig que regula el contingut bàsic d’aquests ensenyaments establerts per la Llei Orgànica, 2/2006, del 3 de maig.Descobreix el món de les arts escèniques i tot allò que et pot aportar a nivell personal i professional. La formació inclou tècniques i estils de treball en constant renovació per ajudar-te a donar una base sòlida i professional a la teva vocació artística. Descobreix què és allò que et fa diferent i únic, com a comunicador i com a intèrpret. Agafaràs eines per potenciar la teva creativitat i, des del primer curs, formaràs part de processos creatius i d’espectacles teatrals.

El nostre centre aposta per una formació integral i potencia la sinèrgia entre especialitats on els alumnes d’interpretació treballen de manera conjunta amb els alumnes de dramatúrgia i direcció des del primer moment. Experimentem l’ofici. A partir de tercer curs, també oferim assignatures de teatre en anglès així com la possibilitat d’entrar al programa Erasmus o realitzar estades internacionals en universitats europees i/o americanes.