Els alumnes, el professorat i staff d’Eòlia ESAD poden accedir a places per estudiar o ensenyar o fer practiques dins del marc del Programa Erasmus+. (es publicarà més informació en breu sobre les possibilitats de mobilitat de professorat, staff i per fer practiques).

El programa d’Erasmus+ només per als alumnes d’Eòlia ESAD. Els alumnes d’ESAD (d’Interpretació i de Direcció i Dramatúrgia) tindran opcions per estudiar a l’estranger a partir de segon o tercer curs, i podran optar per estudiar un semestre i/o un any acadèmic segons l’acord amb l’escola d’acollida.

Per més informació sobre els programes disponibles cada any, les convocatòries i altres detalls importants, podeu consultar més informació a l’apartat de formació sota “Mobilitat Internacional”. (http://www.eolia.cat/oferta-formativa/esad/)


For students, faculty and staff interested in learning more about doing exchanges with us with Erasmus+, more information is soon to follow. You can also consult the section “Study Abroad at Eòlia” for more details or contact our Erasmus coordinator at international@eolia.cat

ERASMUS mobilitat 2014-2020

El centre, amb la incorporación al esquema ERASMUS PER L’ENSENYAMENT SUPERIOR, es vol sumar, amb el seu esforç i dedicació, a les iniciatives i a les noves directrius integrades en el marc de l’Estratègia Europa 2014-2020, establertes per la Comissió Europea pel que fa la modernització dels Sistemes d’Educació Superior Europeu. EÒLIA dóna també suport total a la internacionalització de l’Educació Superior Europea.  Per tant, el centre vol formar part activa i necessària d’aquest Espai Europeu d’Educació Superior.

 • Millorar el nivell dels nostres graduats per fer-los més competents a nivell nacional i internacional.
 • Contribuir a la millora general dels estudis superiors artístics aportant el nostre punt de vista innovador, a nivell pedagògic i professional, basat en un model que fomenta la multiculturalitat i la internacionalització dels processos creatius.
 • Fer que el nostre projecte sigui reconegut per la seva vocació d’establir sinèrgies de mobilitat i cooperació internacional. I que aporti als nostres estudis superiors una identitat moderna i oberta a totes les fronteres.
 • Millorar el perfil del nostre centre a nivell de programes de recerca i de vinculació dels estudiants graduats en el món professional, a nivell nacional i internacional.  I reforçar el triangle del coneixement: Educació-Investigació-Innovació.
 • Obrir portes a millorar les possibilitats de finançament dels estudiants, i poder desenvolupar també amb això projectes més complexos i de més abast de mitjà i llarg termini, així com crear mecanismes més eficaços per la governabilitat.

A més a més, el centre advoca també per:

 • Un creixement intel·ligent, sostenible i integrador de l’Ensenyament Superior Europeu.
 • Un augment de titulats superiors a Europa en tots els àmbits i nivells.
 • Una millora de la qualitat del desenvolupament del capital humà en l’Educació Superior.
 • La millora del coneixement  i competències del professorat de l’Ensenyament superior Europeu.
 • El desplegament d’iniciatives i eines per a l’avaluació i promoció de l’ocupabilitat dels seus graduats.
 • L’estimulació de l’esperit innovador dels estudiants, que els permeti aplicar els seus coneixements i experiències en la recerca.

Contribuir a la transparència, l’excel·lència, la diversificació i la cooperació entre els membres de la Unió Europea.


Eòlia’s international strategy is equally focused on creating EU and non-EU partnerships in order to provide our students with a diverse array of options for studying abroad, as well as to open our doors to students from around the world. We will be steadily building bridges with schools, conservatories, theatres, and teaching staff in order to promote greater mobility and cross-border cooperation by establishing close relationships with partner institutions.

When choosing our partners, a relationship of trust as well as academic excellence and creativity are key. We will look for partners with similar philosophies, but not copies of our school; our aim is for our students and staff to seek out new and richer experiences that offer them professional and personal growth. In addition to a complimentary work philosophy, our EU partners must be: a legal entity; an establishment of Higher Education or University; be registered in a Member State of the European Union; be directly responsible for managing the activities of its collaborating international centers. For our non-EU partners, we will seek to establish close ties with some of the best universities, conservatories, and centers, both privately and publicly funded.

In the first two years, geographically our focus will be on (in the EU): England, France, Italy and Germany, due to many close (unofficial) existing ties with schools and academic staff in these locations. Outside of the EU, we will begin with the United States (where we have already begun negotiations with the University of Chicago, Illinois, and the Stella Adler Studio of Acting), Canada and Argentina. We have chosen the majority of these locations due to existing ties with people or schools in these countries and prior collaborations.

The main objective of the European and international mobility of EOLIA is fundamentally to offer students educational and professional experiences in new cultural contexts that improve their artistic and linguistic skills and help them to grow as individuals.

At Eòlia we believe that cultural and linguistic immersion allows students to gain perspective about creative expression and see the world from a different angle, which in turn helps them to mature as artists. Mobility is a key element to foster future potential links between young professionals from different countries. It can also encourage the creation of new artistic hybrid languages that generate new dramatic dialogue, new acting languages and new perspectives on stage direction.

The students’ and academic staff’s participation in these programs indisputably enriches the quality of teaching and learning of the participants involved. Not only does mobility enrich students and staff, it is a key source of innovation for the host center.

Target groups: Eòlia will promote the European and non-EU mobility of its students from 2nd cycle onwards (3rd and 4th year, of a four year programme) and also in the future, the 3rd cycle (postgraduate, master’s and doctorate). The Centre will also promote the European and non-EU mobility of academic staff, particularly in areas related to research and development of new performance languages.

Eòlia is keen to find other European Centers of Higher Education in the Performing Arts that have similar objectives with regard to the creation of double degrees. Our goal is to offer these types of degrees, both in the medium and long-term, with partners that have a curriculum that is most pedagogically compatible with the Eòlia’s.

Erasmus Charter: Per descarregar el pdf de la Carta Eramus D’educació Superior 2014-2020 fes clic en aquest enllaç

Entre els objectius del centre en relació als programes europeus de mobilitat d’ensenyament superior està el foment també de la mobilitat de professorat i d’altres membres de l’equip pedagògic a escoles i universitats de l’estranger. Aquesta iniciativa té com a finalitat prioritària el reciclatge i l’enriquiment  permanents del professorat del nostre centre més enllà de les seves estructures arquitectònico-pedagògiques.

També és voluntat del centre possibilitar que els seus membres de l’equip pedagògic puguin observar i analitzar models de funcionament d’altres institucions europees. Aquesta voluntat de millora i modernització constant del perfil del nostre projecte pedagògic no es podria concebre sense un intercanvi continu amb agents internacionals per compartir i enriquir els nostres propis models.
La participació als projectes de cooperació europea i internacional permetrà al nostre centre estar involucrat en els temes i els debats sobre la cooperació internacional a la Unió Europea, incloent-hi les tasques cap a una millor integració de la investigació per al desenvolupament en el Programa Marc de recerca i desenvolupament europeu.
Totes les mesures del centre aniran encaminades a augmentar la visibilitat de les nostres accions  i fer de la nostra cooperació i desenvolupament unes experiències altament positives i productives, en l’àmbit europeu i internacional. També tractaran d’enfortir les relacions i augmentar progressivament les relacions amb un nombre cap cop més gran de socis.

La mobilitat europea en l’ensenyament superior és pensada, organitzada, estructurada i gestionada des de l’àrea d’internacional del centre. Des d’aquesta àrea s’estudien i analitzen, entre altres coses, tots els procediments i accions relacionades amb la mobilitat europea d’estudiants, així com d’altre personal acadèmic.

Principals tasques que desenvoluparà aquesta Àrea d’Internacional:

 • Recerca d’altres centres europeus d’ensenyaments superiors posseïdors de la Carta Universitària ERASMUS (tant de la Unió Europea i de fora de la UE).
 • Visites prèvies a altres centre, gestions, signatura de convenis bilaterals.
 • Organització de sessions informatives obertes a tots els estudiants  i a altres col·lectius acadèmics de centres d’ensenyament superior.
 • Realització de proves de competència lingüística als estudiants que s’acullin a programa de mobilitat europea i que no puguin justificar-ne el nivell.
 • Recepció de sol·licituds d’inscripció dels estudiants, adjudicació de els places i resolució d’aquestes en el cas que hi hagi més demanda que oferta.
 • Signatura dels “Learning agreement” amb els estudiants.
 • Tramitació de les sol·licituds i de convenis de col·laboració amb altres universitats, escoles, companyies i/o teatres europeus.
 • Reconeixement de crèdits  i doble titulació en les mobilitats d’estudiants. Facilitar el suplement del títol europeu

Equip permanent de l’Àrea d’Internacional

 • Cap de l’Àrea: Pere Sagristà-Ollé
 • Gestions (Secretaria acadèmica: Joan Vall
 • Codirecció pedagògica: Josep Galindo
 • També hi ha un tutor assignat de mobilitat (professor a temps complet) i de  2 becaris/becàries fent tasques relacionades amb la mobilitat internacional.

Els procediments del centre per pactar i signar acords institucionals europeus de mobilitat passa ineludiblement per aquests 9 punts següents:

 1. Visites prèvies a altres institucions de la UE (i de fora de la UE) sensibles d’antuvi a l’intercanvi d’alumnat a través del programa ERASMUS.
 2. Plantejaments comuns d’objectius i de filosofia entre els dos o més estaments educatius.
 3. Anàlisi de les possibilitats i de l’interès mostrat dels els respectives comunitats d’estudiants.
 4. Signatura de convenis on hi constarà, entre d’altres, el nombre de places i el temps de durada de la cada mobilitat.
 5. Convocatòria pública de les places.
 6. Recollida de sol·licituds de l’alumnat interessat.
 7. Selecció i assignació de les places d’acord  amb els protocols establerts.
 8. Seguiment de la mobilitat
 9. Valoració i memòria de la mobilitat.

Com a punt de partida, el centre té establerts uns requisits previs
bàsics a l’hora de preveure la recerca i elecció dels socis internacionals
que li permetin de posar en marxa tot el seu pla de mobilitat .

  1. La tria d’un soci que sigui una entitat jurídica.
  2. Que el soci sigui un establiment d’ensenyament superior o universitari.
  3. Que el soci estigui inscrit dins d’un Estat membre de la Unió Europea.
  4. Que  el soci sigui directament responsable de la gestió de les activitats amb els seus centres col·laboradors internacionals.
  5. I sobre tot, que els nostres socis tinguin una filosofia de treball comuna o complementària amb la del nostre centre que faci que l’intercanvi d’estudiants sigui fluid i enriquidor per a tots els participants.

El centre recercarà socis Erasmus amb els quals signar convenir de col·laboració per als seus projectes de mobilitat internacional dins de la regió o regions geogràfiques sota administració dels estats membres de la Unió europea, o en el seu defecte, amb estats que tinguin signats convenis bilaterals de mobilitat amb la Unió Europea. S’han iniciat ja gestions amb universitats d’Alemanya i d’Anglaterra.

Objectius: L’objectiu principal de la mobilitat europea i internacional d’Eòlia està fonamentat en oferir als estudiants experiències pedagògiques i professionals en contextos culturals nous que millorin les seves capacitats artístiques i lingüístiques. Entenem que la immersió en l’àmbit de la cultura i l’ensenyament en països estrangers és fonamental per a la maduració dels estudiants i una eina indispensable en la consolidació d’un projecte pedagògic modern i de futur. Aquesta idea de mobilitat és una peça clau per fomentar els futurs vincles potencials entre joves professionals de diferents països i pot també potenciar la creació de nous llenguatges artístics híbrids que generin nous discursos dramatúrgics, nous llenguatges interpretatius i noves mirades sobre la direcció escènica. La participació de l’alumnat i del personal acadèmic en aquests programes representa, indiscutiblement, una millora de la qualitat en l’ensenyament i en l’aprenentatge dels participants implicats, tan per la repercussió individual que tenen aquestes intervencions en l’individu, com per com redefineixen el futur del centre que les acull.

Grups: El centre promourà la mobilitat europea dels seus estudiants a partir del 2n cicle (3r i 4t curs, dels quatre de la carrera) i també en el 3r cicle (postgraus, màster i doctorat). El centre també promourà la mobilitat europea del seu personal acadèmic, especialment en les àrees vinculades a recerca i desenvolupament de nous llenguatges escènics.

Les dobles titulacions: El centre és sensible en la recerca de centres europeus d’ensenyament superior de les Arts escèniques que vulguin compartir objectius semblants pel que fa a la creació de les dobles titulacions. I té com a finalitat a mitjà i llarg termini oferir també aquest tipus de titulacions amb alguns dels socis amb un projecte més pedagògicament compatible amb el seu.

Són només els ensenyaments de rang superior, impartits pel centre, els únics que estaran subjectes a la participació del programa europeu de Mobilitat d’Ensenyaments Superior ERASMUS.

El nostre centre imparteix Ensenyaments Artístics Superiors d’Art Dramàtic, amb titulació equivalent a Grau, en les especialitats d’Interpretació (mencions de Musical i de Cinema i Televisió) i de Direcció Escènica i Dramatúrgia, amb l’autorització del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya (Resolució de la Direcció General de Centres Concertats i Centres Privats de 29 de setembre de 2011) i d’acord amb allò que estableix el Reial Decret 630/2010 del 14 de maig que regula el contingut bàsic d’aquests ensenyaments establerts per la Llei Orgànica, 2/2006, del 3 de maig.

Caldrà distingir, en primer lloc, entre la sol·licitud que farà l’estudiant sortint (adreçada a la secretaria acadèmica del nostre centre) abans de realitzar la mobilitat i un cop acceptada, la que farà, a la mateixa secretaria, després d’haver realitzat la mobilitat. En tot cas, el procés a seguir passarà pels següents estadis:

Abans de la mobilitat:

El cap de l’àrea d’internacional del centre, amb el vistiplau del cap d’estudis, o bé la direcció, o bé el tutor de mobilitat, estudiarà la sol·licitud de reconeixement acadèmic presentat per l’estudiant en funció del “Learning agreement” que ha signat amb el centre que l’acull a l’estranger.

Després de la mobilitat:

El reconeixement acadèmic es farà efectiu sempre en funció de si els crèdits de les assignatures son obligatoris, optatius, de lliure elecció, pràctiques externes, o bé, treballs fi de carrera. Tanmateix es valorarà que les competències de les matèries i assignatures triades per l’estudiant en la mobilitat corresponguin o siguin equiparables a les competències de les matèries i assignatures del centre propi de cara a que el seu retorn al centre sigui el més adequat possible.
El reconeixement o transferència de crèdits pot fer-se efectiu en les assignatures que correspondria cursar a l’estudiant en la seva absència i en assignatures no cursades d’altres nivells.
També es valorarà de manera prioritària que el procés i les qualificacions de l’estudiant en la mobilitat hagin estat satisfactòries. Per tant, es valorarà l’informe que el centre estranger emeti sobre l’alumne després de la mobilitat.

En cada cas, el reconeixement es regirà sempre d’acord amb la llei i la normativa del centre en aquestes qüestions. I entenent que els crèdits ECTS són de ple reconeixement dins l’Espai Europeu d’Ensenyaments Superiors.

Eòlia’s academic credit system

Eòlia’s academic credit system follows the ECTS principle of 60 ECTS credits for a full courseload during one academic year, and 30 ECTS per semester. A single credit is equivalent to 25 hours of work. Eòlia’s grading scale runs from 1-10. The passing grades range from 5 (pass) to 10 (outstanding). In order to make the grades that are awarded in a specific degree programme more transparent, to better determine their actual value, and for mobile students to enable a fair conversion into local grades, the ECTS Grading Table will be introduced during the coming academic year.

Credits are allocated to course units depending on the number of hours of work completed by the student, whether the course credits were mandatory, optional, electives, internships or diploma theses. Eòlia will also take into account student grades while studying abroad, the level of difficulty of the coursework, etc. All of the credits that the student earns during the mobility period and which were originally agreed in the Learning Agreement will be recognized by Eòlia without the need for the student to take any further courses or exams.

Outgoing mobility (Eòlia students)

Credit recognition

We would need to draw a distinction, firstly, between the application of the outgoing students (addressed to our Centre’s Academic Secretary) before the mobility and the confirmation document once accepted into the program. This will be done by the aforementioned Secretary following the mobility.

Regardless, the credit recognition process will go through the following stages:

1) Before the mobility:
The Centre’s International Department Head, with the approval of the Educational Director or department or the Mobility Tutor, will examine the student’s application and academic history, according to the learning agreement the student has signed with the other institution.

2) After the mobility:

Eòila, upon receipt of the Transcript of Records / Training Certificate, will recognize the credits earned by the student during the mobility and count them towards their final degree. After meeting with the student, the Director, Quality Controller and the Head of Mobility will meet and discuss the student’s transcript and academic history to determine their equivalence at the home institution. Students will then be notified of their decision, and will meet with the academic director to discuss their next steps. They will also be invited to become mentors of students exploring mobility options, and to participate in information sessions. Their testimonials will be recorded and included on Eòlia’s website.

Academic credit will be awarded depending on whether the course credits were mandatory, optional, electives, internships or diploma theses. Furthermore, the centre will study the competences of the subjects that the student has chosen to find the best match with the subjects he has not studied in his absence at the home institution. It will also be essential to analyse the foreign institution’s results and the qualifications during the student’s stay in the exchange program. In each case, the awarding of credit shall be governed in accordance with the law and the Centre’s regulations on these issues.

Incoming Mobility (visiting students)
Credit certification

Once the centre has signed the “learning agreement” with the incoming mobility students (and after they have completed the courses in the proposed pact with the center), EÒLIA will report to the center of origin to certify that the student has achieved the competences and passed the courses satisfactorily.

In the report, there will appear the subjects the student completed, the ratings of the subjects, and the value of ECTS credits associated with each subject.
Apart from the strictly academic information there will be a descriptive report with other observations on the student’s stay in the center as well as a description of other educational or participation activities in which they may have been involved.

MOBILITAT SORTINT

La política lingüística de centre amb els seus propis estudiants -en el cas que aquests desitgin formar part d’un projecte europeu de mobilitat- estarà orientada i organitzada des de la mateixa direcció pedagògica,  conjuntament amb l’àrea d’Internacional i, també, amb la col·laboració del tutor de mobilitat. En tot cas, sempre serà complementària (i mai suplementària) de la política lingüística establerta pel mateix centre a l’hora d’impartir les assignatures de l’ensenyament superior, on, per llei, a l’estudiant ja se li exigeix un nivell de competència lingüística suficient per tal de ser competent en cas d’una mobilitat europea Erasmus.

Malgrat això, el centre reclamarà a l’estudiant sortint de mobilitat un certificat oficial acreditatiu de competència lingüística en llengua estrangera, o, en el seu defecte, un nombre d’hores suficient pel tal que la pugui fer desenvolupar aquesta mobilitat.. No cal dir que el centre posarà tots els suports i mecanismes necessaris per tal de facilitat l’obtenció d’aquesta competència lingüística.

MOBILITAT ENTRANT

La política del centre sobre aquesta qüestió és molt clara: Tots els estudiants entrants ERASMUS rebran un suport lingüístic mitjançant l’intercanvi lingüístic (parelles lingüístiques). Els mateixos alumnes del centre (a partir de segon curs) seran els encarregats per dur a terme aquesta tasca suplementària. És a dir, esdevindran mentors permanents del estudiants entrants d’ERASMUS mentre duri la seva estada. L’objectiu és buscar sempre la immersió de l’estudiant entrant en un context lingüístic que li pugui ser profitós de cara al seu futur. La parella lingüística té l’avantatge de retroalimentar ambdós membres de l’equip. Els alumnes del centre, fent aquesta tasca suplementària, adquireixen també una pràctica immillorable de cara a les seves possibles accions futures de mobilitat.

El centre, en la mesura que cada acció de mobilitat ho necessiti, contractarà també cursos de suport idiomàtic.